Ättartal från Ogge in mikla /
eller MAGOG Japhets Son /

til Sigg-Atin


1. JAPHET, Noahs äldste Son / födder A. M. 1556, då fadren war 500 åhr gammal. JAPHET war 101 åhr gammal då han med sin Fader uthgeck ur arken A. M. 1657. Wardt af sin Fader wälsignad / och blef en Ättfader för hedningarnas Dijar i theras Landom / i Europa, Fadren Noah är i werldzliga Historier kallader Nokva, Bure, Bergelmer, Vulcan, Saturnus, Caelus, Deucalion, Xixurtrus, i tijonde led från Adam födder A.M. 1056. Sonen Japhet är kallader Bore, Alfader/ Saturnus och Atin; ty af hans siu Söner äro uthspridde Cimmerier/Scyther/Meder/Greker/Italiener/Moschowiter och Thracer; Warandes äldsta Sonen Gomer, af hwilken förbemälte Cimbrer/ och Galater/ eller Fransoser och Tyskar. (Se Bibliska Slächtregistret p.12) Men andra Sonen.

2. MAGOG, Japhets eller Bores son / eliest Uggi eller Ogg in mikla, samt Ogyges /Ågi / Ygge / Inge / Nore och Atin eller Oden/ och Fors=Oden (Poseidon) Jotun Binarwads kallader / Schyta och Giötha Landzens GUD eller Domare / med ähre=tytel Thor / Thviscon/eller Thiasse/DIS, inferorum Deus, eller Nicudur, Neptunus, Habaldur/ Deglin= ger/Jolkur eller gammal/Hlaer hin gamle/Auni hin gamli/och Atin I. som wardt en fader för Jättehem/Götheim och Scytheim/ wid 175 åhr efter floden/ och uppfann Runekonsten / (thådan Merkesman eller Mercurius kallader.) Lefde i 300 Åhr in til Sadurs tijd (Ol.Rudb. T.III.p.389.) Ägde Glys eller Jorden/Clito, Sif, Jätten Anars eller Evenors (Gomers sins broders) enda Dotter/ hwilken i fem barnsbörder födde twillingar / tijo Söner / nämligen den förste och äldste Thor eller Atle, Sven kallader och Mann eller Karl I. Domare med sin Fader i Jätteland och Thiundaland. 2. Tyr elliest Gau-Thyr, Gadir (eller Eumelus,) Gauthe, Gethar, Gog, Göye kallader/ samt Cippe eller Kimpe, Jappe eller Kappe, Zebbe, Sigge Tyr, Cyprus, Domare eller första konung i Götha Riket. 3. Sonen Baldur eller Ampheres 4. Niord eller Eudaemon 5. Gauder/ eller Mnefeus. 6. Wale, eller Autochton. 7. Widar, eller Elasippus. 8. Uller eller Mnester 9. As eller Azaes, kallad Heimdals=As. 10. Brage eller Diaprepes (Jämför Platonis Critias, Eddorne, Sturlef. och Bibl. Slächtreg. p. 15.) Fadren öfwerlefde sina nije Söner/ och sades derföre hafwa offrat dem til Oden til sin lifs förlängning.
Öfwer thenna Ogg in Mikla, Jättelandens ättfader och Gud / hafwa dess afkomne (Yggilli= ones och Boreades kallade) wid pass tijonde led/ här i landet uti Bellesta hage i Waltuna sokn i Upland/ uprättat twå Minnes stoder eller StenChrönikor/ til anseende och Skrift så lydande: Raigdumun giridi Kafa; Tuiri, Thufon, Igra, ristu Stina thisi afwan Uggi in Mikla Attia, tis Giatitlanta. Gunir igg Stin.
Thet är:
Ragdemun giorde Jordhögen/ men Tyr och Thyson samt Ingri the upreste thessa Stenar åfwan Ogg then stora och mächtiga Ättefadren/ Giättelandens Gud. Gunnar uthögg Stenen.

Eller:
Uk Arkil uk Gui, thir garidu jar thigfad; Uni igg i mirki, mairi wirtha, than Ulfs Sunir iftir Gir, ir Swinar at sin fadur
Thet är:
Och Arkil och Göja the giorde thetta Järtecken; Men Unne han uthögg merket/ som är af mera wärde / än thet Ulfs Söner giorde efter Geir / och dät thesse Swenar giorde åt sin Fader.

3. NIORD, eller Eudaemon, och Ubbir kallader / Oggs fierde Son / Domare efter Fadren i Thiundaland eller Upland, wid pass A. M. 1959.

4. FREY I. Niords Son / som feck Upsala efter sin farbror Thor. Ägde Gerdi, Jättens Gymes eller Gomers thens yngres Thogarma sons dotter. (Sn. St. c.12.)

5. BORE, eliest kallader Barihi, Boreric, Beric, Chelis, Kole, Hercolle, Caelius, Uranus, Eric, Göthars son eller Soneson / Jättelänningarnes första Konung; som uptog Wita=slätt/ wid 357. åhr efter floden/ eller uti Saruchs tijd/ wid pass A. M. 2015.

6. URAN, eller Ysran, Uri och Orre kallader/ Bores son / Jättelandsens andra konung. (Se Langhorn. in Nennio p. 33. )

7. THOR II. kallader Asa-Thor, Esdra, Vrans son

8. RAI, eliest Rad eller Radman kallader, Thors son.

9. HABOR, eller Abar, Abirt, Ubir, (Ubbe) Rads son.

10. OTHI, eller Sigge, (kallader Sigge Mundilfar) Habors son

11. GAUTHE II. eller Thorgaute, Etech, GöthEric. år Voffii tijonde/ men nennii elloste från Noah

12. SADUR, kallader Frö then Wise/ Aurthag, Saturnus i Crit, Urans och Jardas son, eller afkommen / med sin broder Thiodan. Bygde Upsala Tempel. Ägde Opis, kallad Rhea eller Freja, Disas dotter.

13. THYS, eller Thysse, Tvisco, Siggo II, Zeus, Jofur, Jupiter, Elthach. Nordens Gud eller konung.

14. MANN, eller Minnur, Minois, Mair, Mader eller Karl II. konung i Jätteland / som efter honom blef kalladt Mannaheim.

15. GAUTIS eller Göthe III. Jasius, Ägde Sisella, Cibele.

16. ATYS, konung i Mannaheim / Audes, samt Sigtrud, Saemand och Kornabonte kallader / Gautis eller Jafii son / af Bores-ätt / Jättlänninga konungens. Wid pass A. M. 2430 eller 1570 åhr för Christi Födelse. Ägde Drottning Theöfa eller Thifa, Forguns / then kloka / som gaf rådet att skicka uth Folket med en hacka och en handske säd / at upröija landet. Thådan hacke=hemman.

17. THORE Niord, kallader Jupiter Hyperboreus, eller the Öfwerbornas Thor, som hålles för en Herculis son / och med sin hustru Electra, kong Atles dotter i Jätteland / blifwit en Stamfader för myckit folk (se Homer. Iliad. 20.) Ty hans äldsta son Frey II. war konung i Mannaheim / och fullbordade Upsala Tempel i Nini tijd. Jasion war Thors yngsta son. Harmonia Thors, eller / som Poëterna dichta / Martis och Veneris dotter; Ägde Cadmus, Agners och Thelephaffa son / som uthfor til Egypten och Grekeland / wid A. M. 2540 och 2555. (se Herodot. Diod. Sic. l. 5. Simson. Chron. Cath, 2552) Men Thores andra son.

18. DARDANUS, eller Thordan, Scythernas konung / uthfor til Asien / wid pass A. M. 2487. Ägde i sit andra gifte Bat, kong Teucri, Scamans sons dotter / arfwinge til Teucria rike eller Phrygien i mindre Asien.

19. ERICTONIUS, eliest Heriker och Beric samt Boreas kallader, / Thordans son / Scythernas konung i Jätteland; Uthfor til Grekeland med 3000 Skutor / fördref konung Amphictyon från Athen, A. M. 2518. regerades där i 50 Åhr / och satte där sin son Pandion til konung / hwars afkomne sedan regerade i Athen. (se Euseb. och wårt Bibl. Slächtreg. p. 201. ) Men

20. TROS eller Troes, Heriktons son / af första giftet med Callirhoe Scamandri dotter födder / blef Trojanernas första konung / Teucra eller Tyrkia konung kallader / regerade i 49 åhr /bygde staden Troja, 34 åhr efter Persei uthtåg / och wid pass A. M. 2680, eller 1323 åhr för Christi födelse (se Clem. Alexandr.)
Ägde Acalide, Eumedis dotter / hwars son Ganymedes, bortröfwades af konung Tantalo i Phrygien; andra sonen Affaracus blef en Ätt=fader för the Dardanes och Latiners konungar / (Se Bibl. Slächtreg. p. 200.) Men äldsta sonen.

21. ILUS, Tros son / blef Trojanernas konung eller fadren / wid pass A.M. 2637. regerade i 40 åhr / af hwilkens namn staden Troja kallades Ilion, A.M. 2680. Hans son

22. LAOMEDON, konung i Troja uti 44 åhr. Ägde 1. Stryma eller Rhea, Sämands dotter/ och 2. Leucippe, af hwilken föddes Priamus eller Frey, som blef konung i Troja i Asien A.M. 2762. (se Euseb. och Hom. Iliad. l. 20.) Af första giftet war.

23. TITHON, eller Titheus, konung Laomedons son/ och Priami broder. Ägde Aurora. af hwilken föddes.

24. MEMNON, eller Minnur och Munon kallader/ the Scythiska konungars i Scandia Stamfader / slagen af Achille. Ägde sit syskonebarn Troana, konung Priami dotter i Troja. Som blef moder åt.

25. TROS eller Thor, som kom till Jätteland eller Mannaheim/ efter Trojae förstöring/ wid A. M. 2760. Thenne åter ägde Sif, Brages dotter. Af hwilken

26. HLORIDE Tros son aflades / warande jämwäl han med sina afkomna upräknad i Langsädgatalet.

27. HENREDE, Hlorides son

28. VIGETHOR, Henreds son

29. VINGENER, Wigethors son

30. MADER, eller KARL then III. kallader Filmader eller Filmer, Göthernas konung i Scythien/ som krigade med Sefach, konungen i Egypten/ wid werldens åhr 3030.

31. MAGNE, Mannens son

32. SEFSMEG, Magna son

33. BALDVICH eller Bedvik, Scythernas konung

34. VALA, Scythernas konung

35. LIEDING, Walas son

36. ATRA, Scythernas konung

37 HRAVAIN, Atras son

38. ODDERMAN, Schythernas konung

39. MADER eller Hermader, (som kan wara Karl then IV.) Scythernas konung / hwilken krigade emot Pfammiticus och Cyaxares, wid pass wid werldens åhr 3380.

40. SEAF, Teucra eller Tyrkia konung

41. SKIOLDVEI, Seafwa son

42. BO, eller BEOR, Beau eller Biarn, konung i Maesien

43. TETVIN eller Theatvain, Biörns son

44. GEATE, eller Gether, Eat eller Jat, Göthernas konung i Phrygien, wid werldens åhr 3420.

45. GUDULF, Götha konung i Lydien, wid A.M.3510

46. FINN, Gudulfs son / kallader Birtur eller Borkur, Tyrkia konung i Asgard.

47. FRIDLEIF, Tyrkia konung i Asgard

48. FREAVIN eller Frey Bure, Göthernas konung i Teukria i Maesien

49. FRIDULF Bore, Tyrkia och Götha konung i Thrasien nedsittiande/wid A.M.

3877. död 3928. Ägde Belsta, Bergthore Jättens dotter.

50. SIGGE, ATIN eller ODEN kallader/ konung i Mannaheim eller Swerige A.M. 3934. för detta Teucra konung i Troja eller Asgard; med sin broder Alfur, som blef konung i Alfheim/ från Asien hemkommen/ på werldenes åhr 3933. wid pass 70. åhr för Christi födelse / i Luculli och Pompei Magni tijd anländande till detta fostreland / hwadan hans förfäder uthgångne warit. Sigg-Oden bygde Sigtuna, hit forna/eller thet gamla/ efter hans namn så kallat. Hans Drottning war Frygga, och blef med henne genom sina Söner Ingvi, Skiold, Vegdek, en Stamfader för Swea och Götha/ samt Danmarck/ Englants och Öst=Saxernas konungar.