Domboksmål i Sörbygden 1660-

AI:I
Nr 14 Jon i Botelsröd sig/ter/ åter Asbiörn ibm: för det Asbiörns qvinna skohlat slaget Joens qvinna där af hon blefver siukligh: Asbiörn begärher rätten vill beggie dem emella på det han theras öfverlopp och stefnemåhl kan wara /fri/ehuruwäll hans hustru är oskyldigh. Tingsrätten kunna icke förnimma hvilken aff dhe skiähl eller vitne Joen framföre som Asbiörns qvinna kan öfwertyga, och dese före enteligh domb gifves i saken. Afsades likwäll at Asbiörn gifver Joen 6 rd dher med Asbiörn nögdhes.

1660-10-22

Nr 1 Olle i Blåberhollt stämpdt Knudt i Hermansröd, Olle på Åhsen, Anders i Allsbo, Sifver i Döle och Anders på Åhssen.

Nr 2 Anders i Gunnersrödh instämpdt Oluf i Rödh.

Nr 3 Joen Gulbrandsson, skrädder i Håffåhs har på sin hustrus wägnar för rätten stämpdt och kallat Anders och Olle i Åsserödh för sin qvindes tienstelöhn hon hade at foredra effter theras föräldrar, them hon månge åhr hadhe tient ifrån sin barndomb.

Nr 4 Långrättesmannen Andhers i Rödh kagadhe öfwer Anders i Åhserödh, det han på 3 åhr hadhe förholdet honom sin brendevins panna.

1661-02-04
Nämndemän i Rätten: Anders i Rödh, Hans i Sandager, Niells på Hee. Olle i Sörbo, Engelbert i Wassbotten, Christen i Säboe och Niells i Bergene.

Nr 1 Rasmus Smedh på Haiumb hade stempdt Oluf Nebb i Nordby för giälldh 2 Rd.

Nr 2 Swän på Oroo beswärdhe sigh öfwer sine morbrödre Olle och Simon i Flowene för en half tunna Rågh.

Nr 3 Jakob i Hällesäther hadhe instämpdt Gutorm i Gierreboo.

Nr 4 Gunnar i Ellingeboe hadhe stämpdt i rätta Stenor och Olof Jakobsson i Åsserödh för det de hans husman Anders slagit hadhe som effter hans willie högg i Åhsserödh skogh på Anders Jakobssons ibm: mark af huilken Gunner skogen leigdt hadhe. Stenor böta för ett slag som han slogh medh en stör, men Olof för 3 slag.

Nr 5 Sahle i Sohlbärgh hadhe stämpdt Oluff Jullsson i Kroghstadh.

1661-07-30 Nr 1 Herman Larsson i Rödh begärdhe pantebreff på någon jord han hadhe pantat af sin syster Börtha Larsdtr.

Nr 2 Olle och Anders i Piexeröd, stämpdhe af Jakob Knudtsson, broderen dheres i Lille Piexerödh.

Nr 3 Eric Fixe stämpdt af Lars Klockare.

Nr 4 Jakob Mårtensson i Watnerödh begärdhe pantebreff på 4 1/2 öresbohl jord, han pantat hadhe af Olof Anderssson och hans qvinna i Watnerödh.

1661-11-21

Nr 1 Hans Arnesson i Slotdahlen av Svarteborgh Sochn hade instämpdt arma Sahl Anders Nillssons qwinna uthi Lersätter, för någon sin odelsiordh de 1/2 pant hon brukar i förbdmente Gårdh, Söndher Leersätter hvar till hon ingen odelsrättigheet hafver, efter sin mans död, härtill svaradhe Anna, det hon samme bruuk afstå vill måtte hon igen bekomma sine penninger, och den omkostnadh hon med sin sahl mandh derpå användt hedhe belöpandes sigh 10 Rd och 8 slette mark. Hwarför tillsadhes Hans Arnesson skohla af förbemente 10Rd och 8 mark gifva henne dhem halfne part innan han iorden tillviker och den andre halfparten till Anders Nilssons arfvingar.

Nr 2 Dernäst tillstodh Barbro Niellsdotter at hafva såldt till Hans Arnesson sin slektmandh ¼ part sin arfveiord uthi förberördhe Gårdh Söndre Lersätter för 8 Rd.

Nr 3 Ingeborg i Udhengh / Utäng/ besvärdhe sig öfwer Asbiörn i Langoen / Långön /, at han icke vill betahla henne de 8 Rd han tillförende hafver för Rätten lofwat henne genom förlikningh.

Nr 4 Olle i Söböen hafver stämpdt Eric och Olle ibm, som icke vill betala honom sin anpart uti en skattekoo.

Nr 5 Gullbrandh i Sundhshullt stämpdt Gunnar i Ellingeboe och gaf tilkenna han nu siällff vill besitta sin egen Gårdh. Gunnar påboer.

Nr 6 Oluf Nebb hadhe i rättten kallat Bårdh Rasmusson i Öfwer Nordbye.

1662-04-19

Nr 1 Hans i Snaben hafver instämpdt Anders i Bergene.

Nr 2 Hofwer i Österböen hafver instämpdt Sven på Oroo.

Nr 3 Jören i Söböen, sigter Hans i Hollt, för det han skall hafva afbrändt hans qvarnehus. Amund Larsson vittnar.

1662-10-02

Nr Efwen i Bergene klagar at Jakob båtsman i Bergene hafver hugget honom med en sabell utan orsak.

Nr 2 Tiöstell i Kettelsrödh var instämpdt af Börge ibm för det Tiöstell inte vill förnöga Börge efter en laghmansdomb öfwer honom utwärkat är.

Nr 3 Torbiörn dragon sigtades för begånget lägersmåhl med et löske qvinfolk Bortha Persdotter.

Nr 4 Jens Söfrensson kärande mot Didrick sognepräst, svarande. / Jens son av Söhren Wingård, vilken var broder till Kyrkoh. Anders Wingård /.

Nr 5 Sahle Joensson medgår nu för Rätten at hafva upburet och bekommet af Arfvid Rasmusson i Sohlbärgh 118 Rd, sine pantepenninger igen.

Nr 6 Swen Hansson tillstår at han hafver nu igen löst af sine farbröder och dheras barn dhen gård som hans fadher till dem haffver uthsatt liggendhe i Hulltane uti Sanne Sochn för 60 Rd, det vittnade Svend Engelbret i Wassbotten, Olle Oelsson och Olle Hallffwarsson i Hulltane.

Nr 7 Glör, Groo och Anna Glörsdöttrar pantsetter till Olle Reersson i Stenarsbön, en fierdhepart i samma gårdh Stenarsbön, dheras fäderneiordh för 50 Rd.

Nr 8 Per Oellsson i Hultane, hans svåger Olle Svensson hafver löst af hans hustru Ingeborg en tredie part i Två öresboehliord i Hultane.

Nr 9 Niells Christensson stämpdt sin stiffadher och Ingemar Oelsson sin svärfadher Christen Karlsson ?, angående iord i Brårödh.

Nr 10 Olof Gunnersson hade stämpdt sin såger Ifwer för den plats lilla Röstan.

Nr 11 Per i Guröd på sin hustru Karin Eriksdotters wegnar medgår hon hafva pantsatt till Sahle Joensson sin arfveiord 3 öresbohl i nedher Guröd.

Nr 12 Rasmus i Torp och Anders Hansson i Krogsta mötte icke och svara Börge i Torp. ?

Nr 13 Hans Andersson i Hullt, angående Jörens kvarn i Söböen, hade vittne Lars Andersson på Könnefiäll, Gunnilla och Börtha i Rödh, Börtha i Elserödh och signa i sohlbärgh, att han vid samma tid qvarnen brann var med dem på sin egen åker och plögdte och sådde.

1662-12-12

Nr 1 Thore Juelsson haffver instämpdt Joen i Killingerödh, för någon iord, som Joens brother haffver såldt med sin hustrues samtöcke, vilken iord tillhördhe Anders Christofferssons hustru som var Thores farsyster. Anders och hans hustru öda utan brötsarfvingar.

Nr 2 Olle i Söböen, andraga at Rasmuss i Rödh hafver hafft en oxe på fadher af honom. som bortkommwn är och Rasmus icke betala vill.

Nr 3 Olle Reersson i Gurödh mot Amundh i Hullt.

Nr 4 Rasmus i Hogsätter pantsätter till sin son Anders i Gunborödh.

Nr 5 Joen och Christen Hanssöner i Reestadh hafver stämpdt sin stufmodher Börtha Andersdotter, för att styfmodern sitter på gården.

Nr 6 Jörgen Larsson, begärthe på Jens Wingårds vägnar, mot herr Didrich.

1663-02-20

Nr 1 Börgie i Torp käradhe emot sin Sahl brodher Andhers Erikssons efterlåtne qvinna Ana. Anna omgift med Rasmus Bryngelson. Börje framssade at skiftesbref från 1556 dhen 6 Jan hvilket uthviste at Eriks 3 söner i Torp, som vore af dhen andre kull äro en hvars tillskiffte, som äro; Börge, Anders och Asmundh, 5 öresbohl i Torp och 10 pengesbohl i Hofwer uthi Bollaren. Anna har omyndige barn med Anders.

Nr 2 Swendh i Djupedahlen berätta sig hafva kiöpt iord af Jakob i Hoghen / Hogane /

Nr 3 Matties Halfversson i Röene har instempdt sin granne Hellgie i Röene.

Nr 4 Börge i Kettelsrödh.

Nr 5 Rasmus Joensson i Åsserödh klaga at hans grannqvinna Martha i Åserödh för skälsord.

Nr 6 Börta Joensdotter klagar at Svendh i Skruckan /Sanne ?/ hafva först pantat och sedhan kiöpt henne vetterligen någon hennes arfveiord af hennes man Jens Månsson som nu sigh uppehåller i Akershus lähn. Sven svarar at Börthas fadher hafver honom soldt iordhen Rätten afsadhe, det Sven till näste tingh sådant skall bevisa medh laglige breff eller vittnen.

Nr 7 Anders Olsson i Medbön för stefnefaldh ? moth Olle i Guröd bötha en mark.

Nr 8 Swen i Kinkhem för löktelseord?, böter.

Nr 9 Kungl. maj:t förord om studlig och Tafverne?

Nr 10 Item palentet? om Duellers förbudh.

1663-04-11

Nr 1 Anders Guttormsson i Almuntorp hade instempdt Thore Larsson i Nordby och hans syster.

Nr 2 Kräfver Wette i Hällesäter 7 Rd af Thore och hans syster.

Nr 3 Jöran Thorsdotter? mot Asbiörns hustru i Botelsrödh. / Bodilsröd, Krokstad /

Nr 4 Hans Rasmusson i Norby af dahl kärar at Anders i Rödh förhåller honom någre breff som angå gårdhen Botellsrödh. Anders svarar han inge breff hafver eller wet uthaf, som hanses föräldrar eller honom Wedkommer, utan hos honom finnes en sexmansdomb och en gammal slattens? stempningh anrörendhe Botellsrödh. Hans i Norby som vitnar, Lars Klockare löste samma breff, Gunilla Hansdotter betygar at Mats Niellsson i Hellungsta läste deras bref, som Anders i Rödh hadhe.

Nr 5 Hans i Sandager vitnar att Olle i Hult gaff sin broder Asbiörn i Hullt 10Rd på Hussen i Huldt. Jakob i Trynebacka betygar det Asbiörn och Olle skulle gifva Asbiörn 10 Rd.

Nr 6 Sven Gunnarsson på Mabråten af Dahl klagar på en man boende i Ferielanda geildh, Per Hendriksson i Grinåsen varit i hans hem och tagit vallmar samt en grön klädeskiortell. Vittnen; Anders i Bergene och Nils i Aslageröd. Per hade några soldater med sig.

Nr 7 Guttorm och Olle i Bielkebräcke begärde någon iord måtte dehleas dhem emellan så att Olle kan lika mycke hafva i Cronoiorden som Guttorm.

Nr 8 Olle Jakobsson i Åsserödh begärde skifte på någon odelsiordh mellan sig och sine broders barn nembl. Joen, Lars och Jakob Anderssöner, dordi, Ingeborgh, Ingeborgh, Margareta Andersdöttrar, sade sigh vara ägandes i Håffåss 8 öresbohl, i Lahne skebredhe och Härsta sochn, uti Måsshen 2 öresbohl och 3 pengsbohl, är till Olle i Åsserödh 5 öresbohl, 1 1/2 pengesbohl och lika mycket till brodersbarnen, bådhe i Håffås och Måsshen tillsammans.

Nr 9 Förliktes Olle med sine broders barn, sadhe sig hafva pantat dhe 2 öresbohl och 3 pengesbohl i Måsshee till Joen Nillsson och Anders Germundsson i Måsshee för 40 Rd intill dess jordhen tillsamman igen inlöst blifver.

1663-07-29

Nr 1 Anders i Kideboe för slefnefaldt moth Joen i Flödemarken, bötha en mark.

Nr 2 Item Anderss sohn Erlandh för Stefnefaldh en mark.

Nr 3 Bård Rasmusson i Öfre Nordby har stempt Enkan Barbro i Öfre Nordby för det hon förhåller honom at ängenäs, som hörer till dhe 2 öresbohl iord, han pantat haffer af Olle Nebb.

Nr 4 Afsades emellan Asbiörn och Olle i Hullt at Olle afstår bruket i Hult och Asbiörn rätter sig efter vällt? Hans Franssons domb.

Nr 5 Anders i Skramesta hadhe Citerat Rasmus i Wiksten förty Rasmus hade slaget Anders ville kalla vittne till nästa ting, Niells i Wiksten och Sven i Tierneboo.

Nr 6 Olle i Holleröd och Anders ibm förliktes.

Nr 7 Barbro i Hogane med sin son Hans Rasmusson kära åther på de breff som Anders i Rödh af hennes sahl. man Rasmus Eriksson fåt hadhe, angående Botelsrödh gård hvilket dhe vidare med vitne Anders wehla öfverbevisa och / begerade/ vittnen måste först aflägga sin edh. Men tingsrätten pröfvade för serdelles orsakers skull icke nödigt wara, at låta vitnen svära uthan afhördhe likväll dheras vitnesmål.

Jens Gadd vittnar; för några år sedan Redh han med föriga lensmannen Mats Nielsson till Heengården, då reste Anders i Rödh till Jakob i Hogene, samme tid medan lensmannan voro i Heen, kom Anders i Rödh, sampt Rasmus i Hogene dit til dhem, frambviste någre breff, nembl. en tolffmansdomb 2ne slempninger, et skifftebreff och et annat breff, hvilka breff lensmanden läste och der /om/ sade, dessa äro godhe åtkompstbreff för Botelsrödh, Anders i Rödh behöllt samme brefver hoss sigh och ville föllia lensmannen till Holme gårdh:

Gunilla Hansdotter betygar hon samma tidh och hos war, när detta skedde.

Hans Hendriksson och Sven Thorsson i Häijem säga sig hafva hördt, då Lars Klockare liggande på sin sothesäng, omtallte han dadhe lässet desse breff om Bottelsrödh.

Christen i Fielsbye, sampt Enor Oelsson i Fisketorp vitna, at dhe woro medh Hans Rasmusson hos Anders i Rödh förleden vinter, då Swrdte Hans Andersson om /brefven/ jagh fek 2ne stefniner sadhe Anders, dhe äro bortkombne.

Anders förpliktar sigh medh sin edh, at han inge på sidstförledne tingh i rätten ladhe dher och nu framviste sine åtkomstbref på Botellsrödh, först et Kiöpebref Dat Hollmegårdh 1642 dhen 25 Sept utgifvet af Wälb. Pedher Bagge och Attesterat af förige lagmannen Hans Fransson, sampt flere godhe män.

dher näst Hans Franssons lagmansdomb Dat 1657 dhen 25 Juni som innehåller at Rasmus och Sven i Hogane käradhe på sine egne och sine medarfvingars wegnar sig närmare wara till lössen och kiöp om Botelsrödh än som Anders och hans sohn Asbiörn, samme tid framviste Anders sit kiöpebreff, som uttfördhe han Botelsrödh gårdh hadhe kiöpt för 150 Rd.
Välbenämde Pedher Bagges fulmaktsinryge Engelbret Matsson, insinuerade sin principals åthkompst till Botelsrödh, nembl. et gammalt breff Dat Sörböe i Sverige 1585 dhen 4 Maji af innehåldh at Wälbev Bengt Svenske hadhe såldt Botellsrödh gårdh till välb. Pedher Bagge.

Item Jens Christenssons lagmansdomb Dat 1605 dhen 27 Junii, som förmähler, at hustru Karin Hermansdotter ifrån Brette, som en odelsqvinna, sökte välbev Peder Bagge om Botellsrödh gårdh förliktes omsidher Pedher Bagge, skulle gifva henne 5 gamble dahler.

Effter föreskrefne Pedher Bagges laga kiöp och fångh af Bengdt Svenske och hustru Karin Hermansdotter som Anders i Rödh af Pder Bagge sluttes i Vällt Hans Franssons lagmansdom, han billigen icke hafver vist emothsäia Andersses kiöpebreff, sampt dhe gambla uthkompst skrifter och dommar på /offerbertr/ gårdh Kettelsrödh hvilken långdt sluta öfver laga häfdt.
Kärandhen urgerar vidhare swarandhen måtte meponeras framleggia flere breff som dhe / påeska?/ effter dheres vitnes betygellse hvarmed dhe förmena sigh närvara wara till kiöp och lössen än son Anders eller hans Arfvingar.

Anders svarar at denna dherass pratension är milliterat tillförendhe ythi benemnde lagmansdomb och håller han sigh medh sit laga kiöp och fångh, doch bekenner sig ei vara rätte odelsmannen till gården.

Resolution: Ehuruväll käranderne påstår etter sin eritningsmåhl, at svarandhen anders i Rödh måtte tillhållas framleggia dhe breff som påeskes, hvarmedh dhe mena kunna bevisa sig till lösen wara närmare ähn son Anders och hans barn hellst förty at Anders nu för rätten siellf wedgår han är icke rätte odellsmannen till Botellsrödh. Så haffnerar tingsrätten doch öfver detta deras käremåhl sig ej kunnat resolvera, medhan Hans Fransson sluter sin lagmansdomb, han ej billigen han vist Anders kiöp emotsäia ty är Anders i Rödh med sin sohn Asbiörn tilldömbdt Botelsrödh för odelsegendomb effter dheres brefvers förmäldingh.

Oansedt likväll synes af odelsät medh lagh må närwara vara till lösen för någon /funnes/, fast hävdh åkommen är, hvilket allt sit vederbörige Forum underställs.

1663-11-27

Nr 1 Hans Larsson i Norby för Stefnefaldh emoth Rasmus i Hellesäther, bötha en mark.

Nr 2 Olle Böriesson i Ödhsmåhl af Håby sockn sampt Per Olsson i Gissleboe inlöste helfften Odelsiordhen i dhen gårdh Gissleboe i Sanne sn ifrån Rasmus Svenssons arfvingar.

Nr 3 Erlandh i Ryrene på Dahl, sampt Gulbrandh i Fladheböen Ibm hafver srempdt Lars, Rasmus och Simon Oelsson i Kårrödh, pantebref Dat 1631. Erlandhs och Gullbrands far Swen i Ryren på Dahl har pantat utaf Olle Andersson i Kårödh hans odelsiord i Kåröd. Lars, Rasmus och Simon, söner av Olle Andersson.
Vittnen: Niells Tollesson i Hee, sampt Anders i Rödh.

Nr 4 Niells i Bergene upbiudhes löskegårdh i Sverige till näsle odelsmän som kunne här boendhes vara at inlösa.

Nr 5 Wette i Hellesäter, kräfwer Halfvar i Åserödh 23 Rd. Halfvar nekas gielden.

Nr 6 Ingrie i Söbbön för Stefnefaldh emoth Håkan i Tronrödh, böta en mark.

Nr 7 Olle i Watnerödh för Stefnefaldh emoth Koen i Botelsrödh, böta en mark.

Nr 8 Börge och Rasmus i Torp som anklagade icke kunne förenas uthan föra et ondt grannelefernd sin emellan, lades vite emellan at opewärdh at bötha till Cronan.

Nr 9 Hans Rasmusson har stämpdt sin brodher Bårdh Rasmusson för det han med Bårdh vill hafva säther på Öfre Nordby.

Nr 10 Knudt och Hellgie Biörnssöner hafva citerat sin äldre brodher Anders i Sösterödh.

Nr 11 Olle Ifversson på Åhsen pantsatte till Anders Börgesson på Hee uthi Håby sn et Halft öresboell i Hee.

Nr 12 Joen Hansson i Resta sampt Börtha Andersdotter ibm - förlikta.

Nr 13 Visiterarne under Tobaks Comp hafva instempdt Hellgie Krämer, Anders Wedh, Haijem boendes och Simon Persson, husman för Tobak dhe hafva såldt i bygden. Straffas Arbitraliter.

1664-03-10

Nr 1 Anders Hansson i Böen sigtes hafva besofvet ogiffta qvinfolket Anna Oelsdotter.

Nr 2 Bengt i Rosserödh kärar at hans /leilenigh ?/ Joen i Nordby låther aldelles förfalla husen dhes på gårdhen.

Nr 3 Niells i Bergene upbiudher löskegårdh i Sverige; nu andra gången.

Nr 4 Anders i Kidheboe för Stefnefaldh bådhe moth Joen i Flödhemark och Rasmus i Wiksten, bötha 2 mark.

Nr 5 Hans i Norby besvärar sigh at hans medsrfvinger icke vill uthstå hvar sin bekostnadh i dhen sak at uthföra om Botellsrödh gård. Niells i Hee berättar Swen i Hogene och Rasmus i Hajum låfva wehla bestå sin andehl.

Nr 6 Andhers Joensson i Ulkerödh, kärar at han medh sin brodher Joen hafver inlöst 4 öresbohl i Ulkerödh.

Nr 7 Börtha i Restadh kärar at hon vill hafva bruk och säther på sin odelsiord och anpart i Bergerödh eller dess underliggande ödegårdh. Hennes Brodher Rasmus Andersson och hennes broderbarn Olof Joensson och Anders Andersson svarar, dhe äro 6 boendhes på 6 öresbohl.
Niells Tollesson i Hee berätar att Bergerödhs män, Börthas syskon och slektinger woro medh henne förlikte och de skulle gifva henne 6 w Rse? och 2 Rd.

Nr 8 Anders och Rasmus Jakobssöner i Oddewald andraga at dheres brodher Jörgen Jakobsson som brukar uti gårdhen Langöen.

Nr 9 Rasmus Engelbretsson i Stensrödh för Stefnefaldh emoth Jakob i Blåberhult, bötha en mark.

Nr 10 Wedtte i Hellesäther kräfver nu som tillförne dhe 23 Rd af Hallfvar i Åserödh.

Nr 11 Joen och Söfren Christofferssöner pantsätta bruket till Engebret i Wassbotn d ¼ Killingerödh för 120 Dr på 20 års tid.

Nr 12 Rasmus Nielsson ifrån Christiania, kärar at hans sahl. fadher Niells Rasmusson pantadhe af Olle Rersson i Stenarsbön 2 parther uthi dhen vestere gårdhen Håffåss. / Rasmus har en broder Olle Nielsson /.

Nr 13 Det gifves nu tilkunna at Anderses 2ne söhner i Kidebo äro boende i Swerige.

Nr 14 Joen i Botelsrödh sigter åter Asbiörn ibm för det Asbiörns qvinna skolat slaget Joens qvinna.

Nr 15 Olof i Hullt stempt bådhe Hans Christofferssöner i Sandager som icke kunna hemula honom för panteiord i Systerödh.

Nr 16 Begge Hans Christofferssöner hafva åther instempdt Asbiörn i Hullt, Olles brodher som förhålla dem panteiord.

Nr 17 Olof på Hellen hafva först pansat sin brodher Gudhe Oelsson i Asprangh ¼ i en de? kandrekte Olle, Asmundh Johansson i Dahlen ( som äger Gudhesdotter?)

Nr 18 Lars Asbiörnsson i Kodebyn af Tahnum sockn pantsatte till sin broder Olle Andersson all sin anpart odelsiord i Longöen, Hee sockn.

Nr 19 Nils Tollesson på Hee och Gunnar Oelsson på Haijumb, tilbinder med sin laga eed Sven och Olle Anderssöner, boende uti Sverige, Hödsätter giäld. / Hans Henriksson i Hajumb/.

Nr 20 Item Winer Niels Tollesson och Jörgen Klockare, Olle Persson med sin hustru och hennes syskon bruket?, pantsatte Gudhe Oellsson 3 öresbohl iord i Hajumb.

Nr 21 Håkan i Tronerödh med sine broderbarn Rasmuses arvingar, Rasmus, Anders och Hans Rasmussöner, Martha, Sidsell och Gunilla samt Anna Rasmusdöttrar. Torbiörns barn, Påfvell, Ahle, Matties och Måns Torbiörnssöner, Thora Torbiörnsdotter, begära skifte på odelsiord 16 öresbohl i söböen och 1 öresbohl i Troneröd ät på alla 3 broderlotterne - 7 öresbohl och 8 öresbohl och half så mycket löper sigh på hvar systerlådt i det så at sedhan broder och systerbarn skifta sigh emellan.

1664-05-05

Nr 1 Skoghsordningen blrf uthan almogen förehållen och förmantes dhem dher eftter rätta sig.

Nr 2 Anders Hansson i Böen, kunde ej befria sig från det qvinnfolk han besovit hadhe /han hade barn med henne/. Båda straffas på kroppen.

Nr 3 Olof Andersson i Almuntorp, besovit Karin Torgudsdotter. Han bekände, böta till Cronan 12 Dr.

Nr 4 Anna Jakobsdotter et löske qvinnfollk var besoven, orkar ej bot, pliktar medh kropp.

Nr 5 Hemmingh Wäfver kräfwer en Rd af Olof Engebretsson i Håffås i Läkeslöhn.

Nr 6 Befallnings/ Hafvande/ andrager at Bryniell Månsson i Håffås ice på 2 år betallt Cronan något för sin skatteiord i Håffås.

Nr 7 Rasmus Nielsson ifrån Christiania, kräfva på sin egne och sine syskons vegnar lösöre arf och någon vederlegning för sin moders anpart uti odellsiorden i Hofford af sin morbroder Joen Bryngelsson ibm.

Nr 8 Påvell Oelsson i Boegen och Erik Persson i Håffås, Joen Bryngelsson och med sin syster Hellgia. / Rasmus moder ?/

Nr 9 Asbiörn och Olle i Hullt.

Nr 10 Sven Andersson, Knudt och Anders Mikelssöner ville icke gifva Hans i Norby besked.

Nr 11 Olof Asgudhsson i Hellesäther med sin hustru Sigrin Larsdotter, gifver tillkänna hurusom en gammal qvinna Ingri i Hoghullt ........ ?

Nr 12 Per Reersson i Böneböen pantsatta iord i Kleffven, Hultane, till Anders Thorsson i Kleff och Olof Halfvarsson i Holtane.

Nr 13 Olle Andersson i Mossendher pantseder sin svåger Anders Thorssons i Kleff brukeligen - 1 öresbohl och 1 1/2 penningebohl för 15 1/2 Rd.

Nr 14 Olle Ifversson på Åhsen hafver uttlagdt för Asbiörn i Hullt 20 Rd till Olle i Hullt.

Nr 15 Asbiörn i Hollt - Olle Ifversson.

Nr 16 Asbiörn och Olle i Hullt för oludh, bötha hvar en mark..

Nr 17 Carl Bondhesson, skräddare, kärar at dhen qvinna Börtha Larsdotter, som han är ifrån skild hafver upburit penningar på dhen ¼ part i Hult uthi Krogstad, som Carl tilförne pantat av Joen i Hullt för 128 Rdr. Börtha hade arveiord i Rödh och inlöste med Carl denna part i Hollt, hon har födt och underhållet barnen, till hvilket allt Carll intet hiulpet hafver.
Enor och Ingel Joenssöner, odelsfolk till denna 1/4 part, Stenor i Klåbungeröd har Bruket pantat Börthas anpart i Hollt för 62 1/2 Rdr till dess den löses igen.

1664-08-24 Nr Upplästes Kungl. Majt:s uthgångne patent om Rina dahlers Valve ?.

Nr 2 Nämndemännen Niells Tollesson i Hee och Olle Simonsson i sörbo, upstodhe för Rätten och viste dhe sigh hafva hördt och seedt at Niells Christensson och Ingemar Oelsson bruket pantsatt till Olle Larsson dhen fierdinghs plats Brårödh för 40 Rdr in til dess Olle Larsson får sine uthlagdhe penningar igen.

Nr 3 Anders Larsson i La Brattön, med sin hustru Martha Oellsdotter villie och samtycke, pante sätter till Olle Simonsson och Olle Andersson i Sörbo hennes odelsiord 2 öresbohl i Sörbo för 20 Rdr.

Nr 4 Lars och Håkan Arfvessöner kära och Anders och Hans Oelsöner i Eedh wehla förhålla dhem så de må inlösa sin fäderne iord i Edh nembl. 6 öresbohl en fierdepant dher i gårdhen, som utsatvar för 80 Rdr.
Anders och Hans sadhe sigh wara af en systergren och så nära till lösen och odelsmän som Lars och Håkan. Lars och Håkan tedde et mage/måge?/skifftebreff af Lagmannen Jens Christensson, giordt och Confirmerat 1623 och 1629. Kärandens fadherfadher Håkan Larsson, hade denna iord i Ed tillskifft för någon iord i Sverige af Anders Hansson.

Nr 5 Rasmus Ingemarsson slaget Nils i Wiksten.

Nr 6 Rasmus Jonsson i Håffås, klagar at Björn Jonsson i Borgen har skurit honom med en knif dock icke gjort honom lyte eller lemlester, för Rasmus medger gerningen och säger sig haffva betalt läkeslönen. Fadhern Jon i Håffås löftesman.

Nr 7 Mikell i Röstan för stefnefald moth Olle Reersson i Håffås. Bötha en mark.

Nr 8 Erik i Håffås klagar att Bryngel ibm har huggit honom i axelen medh en yxe dock skadan inte stor eller Erik deraf bleffen lyt eller lemster. Nils i Bergene Löftesman.

Nr 9 Lars i Fiellet för stefnefald mot Lars i Brattön, bötha en mark.

Nr 10 Jens Gadd låfvar nu för rätten betahla Börtha i Lisletorp det han henne skyldig är.

Nr 11 Anders Bryniellsson i Medbön och Rasmus Bryniellsson i Håffås böthar stefnefald en mark var.

Nr 12 Befal. tillsporde närwarandhe hlr Öf. .......... bönder, Item fru Margareta Hwitfäldhs bönder om dhe hafva idt till honom, skuldhs och arbetspenninger, för det år 1662 böndernesvarade ej, men någon sadhe sigh hafva utlagdt dhem 1663. ??

Nr 13 Same frälsebönder hadhe dess likast, at dhe aff dheras husböndher äro förbudne uthleggia timber och penningar till Tingshuset och gästgifvarestuan i Sörbögdhen förän dhe dher om gifva dheres husböndher tillkenna.
Öf Askenbergs bondhe Lars i Brattön säga dhe äro så förbudne, om dhe uthan sin husbondhers veetskap, dher till gifva något skohla dhe bötha 10 Rdr.

Nr 14 Söfren Matsen, gästgifvare.

Nr 15 Anders Simonsson och anna Thorsdotters arfvingar uti Sörboe i Krogstad sn nembl. Rasmus, Ifver och Olle Andersöner och Martha Andersdotterr begäradhe skiffte på dheras arfveiord uthi Sörboe 8 öresbohl fäderneiord och i Flogene 6 öresbohl möderneiord. Rasmus och Ifvar villa stängia Olle ifrån sörboe.
Rasmus skall hafva 3 öresbohl i sörboe och et i Flovene, Ifvar behåller 3 öresbohl i Sörboe och et öresbohl i Floene. Dessutom har han tillpantat sig et öresbohl i Sörboe af Martha Oelsdotter, sit sysken barn Larses qvinna i Lilla Brattön, systren Marta Andersdotter skall hafva 2 öresbohl i Floene, där med hennes man Mattis Torbensson i Öhne uthnögdes ... o.s.v.

Nr 16 Håkan i Tronerödh begärdhe någon iord måtte skifftes emellan honom och hans broderbarn, hadhe ock instempdt sin sahl brodhers Rasmuses efterlåtne qvinna i sörböen och säger att hennes man är död medh hans brodher Torbiörn,hvilke bådhe bodde och brukat i Sörböen. Håkans brodherqvinna Ingrid Håbålsdotter gift med Jörgen Hansson.

1664-11-23

Nr 1 Olle Eriksson berättar at hans hustru Karin Jakobsdotter hafver sålt sin sohn Lars Olssons den halfva gårdh Hogene är 5 1/2 öresbohl för 50 Rd, detta vitner och Engebret i Wassbotten. / Lars har en äldre broder. Karin Jakobsdotters syster Barbro bor på Hogane. Barbro och hennes sahl fadher har brukat siälf på Hogene/.

Nr 2 Simon Thorsson i Floene med sin hustru Guri Håkansdotters samtycke pantsetter bruket. Guris arfveiord i Gunnarsboo 1 öresbohl till Ifver Håkansson och ettöres bohl till Olle Oelsson för 12 Rdr.

Nr 3 Olle i Håffås Kärar at Hans i Hullt har löst honom ifrån gårdhen Gurödh, han förbodde på protesterar vela hafva wederlegningh, för det han på gårdhen har bygdt åboedt, Lensmandhen med Nämndhen til sadhe det skola besigta, värdera och parterne emellan laggia.

Nr 4 Anna i Åserödh bekenna sig hafva bekommet på sin andehl i iorden uti Måsshen 5 Rdr af Olle Jacobsson Item. Hennes barns far är Anders Jacobsson, för deras andel i Måsheen i Hersta sockn.

Nr 5 Erik Oelsson och Karin Oelsdotter pantsätter bruket, sin brodher Hans Oelssonall dheras anpart arfveiord i gårdhen Edh uthi Sanne sockn, 1 1/2 öresbohl för 23 1/2 Rdr tilld ess iorden igen inlöses.

Nr 6 Erik Oelsson, Håkan Arfvesson och Olle Andersson tillbindha med sin laga Edh vela betyga det dhem vitterligt är, at Karin Arfvedsdotter har pantsat till sin mågh Hans Oelsson 3 öresbohl i Edh för 23 Rd till iorden löses igen.

Nr 7 Anders och Joen Joenssöner fria? sigh nu hafva inlöst iordhen i Ulkerödh sin odell för 80 Rd. / Anders var i Ulkeröd, Joen i Sverige (Dalsland?)/.

Nr 8 Olle Asgudsson i Hällesäter kärmåhl moth Ingrid Andersdotter.

Nr 9 Måns Oelsson i Bläsön af Sverige/ Lerdal/, har instempdt Per Amundsson, sin systerdotters man, Item Lars Amundsson i Åbolandh för åselle och bruk på dhe 16 öres bohl i Åbolandh som Synogh Enarsdotter, Månses modher hafva sig tillskiftat af sin broder sohn Joen Gregersson för anna iord.

Nr 10 Rasmus Oelsson och Sven Helgiesson i Sandager hadhe handh å bool svariandes, att de hafva hördt, det Joen Oelsson i Sandager /: som för ålder och svaghets skull nu inte kan komma till Tingh :/ hadhe det han till pant och försäkringh bruket uplåtha vill /till/ Anulf och Ifver Christopherssöner i Löges /Lövås/, så mycken af sin odelsiord i sandager, som rätten synes gådt wara för 13 Rd, han den skyldigh är som hans brodher Christoffer, dheras fadher lånt haffver.

1665-02-06

Nr 1 Erik Torbensson i Kodebohl, här i Sörböigdhen besofvet et qvinnfolk, ogifte Anna Larsdotter i Swerigh, hvilket han med henne bekendhe.

Nr 2 Enor och Hans i Hult hadhe sigh nu wehla inlösa dhen ¼ part i Hullt, som Carll Skräddare hadhe panttadt men besvärsdhesigh, at pantepenningarne så högdt belöpa, hvilke dhe på en tidh icke kunna betahla. Börtha Larsdotter som äger dhen halfva fierdingen, hvilken Stenorr i Klobungerödh pantsat hafver sade sigh och wara tillfreds om Enor och Hans ville inlösa hennes andehl ifrån Stenor.

Nr3 Gertrudh Hansdotter ifrån Borgen bekendhe nu sigh hafva igen bekommet af Hans Andersson, Joens mågh i Hullt dhe 34 Rd, som hon och hennes sahl. mandh Anders Joensson uthladhe till Joen i Hullt, för den plats Fiellet kallat hvilken plats hon nu afstår till Hans Andersson.

Nr 4 Hans i Hullt besvärsde sig det Gertrudts mågh Anders Jonsson, som bebor platsen Fiellet icke vill vika där ifrån.

Nr 5 Jakob Anderssons arfvingar i Hogheen nämbl. Barbro och Karin Jakobsdöttrer opå Karins Wegner, war till städhe hennes sohn Lars Olofsson. Hade efter sin fadher och bestefadher arv nembl. 12 öresbodl i Hogene och at fyra och ett halvt öresboel i Sandager. En äldre syster Rangela Jakobsdotter är dödh. Hennes barn desslike dödhe, men Rangelas barnbarn leva, et af dem är i Norie. Barbro och Karin behålla 12 öres bohl i Hogene och Rangelas barnbarn dhe 4 1/2 öresbohl i sandager. Deras fadher Jakob infrälste sin iord medh dheras modher Annas iordh i Swerigh.

Nr 6 Her Diederich Johansson, sockneherdhen i Krogstadh gäld begärar at Tingsvittne öfwer det han bevisa sine förmän haffver hafft förste tagan af dhen 1/2 gård Sifwertorp. Olof Juelsson och Hans i Krogsta afladhe sin edh medh handh å Book, sigh hafwa Hördt Hans Jakobsson ordh i Sifwertorp :/ vilken är saängliggande gammal man :/.
Her Didrihs förmän och Präster i Krogsta nembl H Gunne, H Pedher och H Anders. Vitne en gammal mandh, Olof Asgudsson i Hellesäter.

Nr 7 Olle i Hellesäter hade nu 3ne gånger instempdt Ingrid Andersdotter för de klutar? hon hadhe lagdt i dheras fähus, hvar till nu som förn Ingrid nekar, Hon erkänner att hon varit i Olof och Larses stuffwer. /Olle Oelsson sampt Hans Oelsson och Olle Asgudsson/
Rasmus säger han togh up kluterne i fähuset medh sine brödher Olle och Hans, Segrin Larsdotter, Olles qvinna i Hellesäther./ Ingrid förblir under sine förre löftesmän/.

Nr 8 Unge Hans Christoffersson i Sandager medh sin hustru Börtha Simonsdotters samtycke pantsätter till Olle Reersson 6 öresbohl, Börthas arfveiord i Norby uti Krogstadh sockn.

1665-07-03

Nr 1 Olle Oelsson i Gunnarsbo kärar Hurusom hans förmans brodher Ifver i Röstan för några åhr sedhan upbar och lånte af Oluf Oelsson i Kahletorp 18 Rd. /Anders Håkansson hans förman hade arfveiord i Kolltorp/.

Nr 2 Karin Torkellsdotter besofven af Olle Andersson i Almuntorp.

Nr 3 Erik Eriksson på Skoghen besofvet Arin Bryngelsdotter. Sokneherden berätta att denne Erik ligger dödssiuk på sin sottesäng, hvilken han nyligen besökte.

Nr 4 Olle Joensson på Gunnarsrödh har skuret Rasmus i Haijumbs qvinna medh en knif. Olle svarar dett han var drucken och ingen skada med villie giorde henne.

Nr 5 Anders Joensson i Ulkerödh anklagas hafva slaget Olle Svart med en kiäpp, bötha der före till Cronan En mark.

Nr 6 Joen Andersson, Gullbrandt Larsson, Anders Arnesson och Hans Mårtensson i Lersätter mötte inte medh sine breff efter laga stempningh, at svara Anders Arnesson i Gurödh, bötha en mark.

Nr 7 Asbiörn i Hellesäther stämpt Swen på Oroen, Asbiörn mötte icke, böthe en mark.

Nr 8 Asbiörn Rasmusson i Fisketorp, klagar at Måns i Ellnebacka är skyldigh något för en öeh han feck af hans fadher. Måns tillsades betala Käranden.

Nr 9 Olle Larsson och Niels Oelsson i Gunnarsbo beviste sigh hafva utlagdt till Anders Björnsson ibm 6 Rdr item, 3 Rdr till Per skatte derför dhe i förlikningh hålla 10 sett? skyldh Anderses arfveiord i Gunnarsrödh.

Nr 10 Sven Mickelsson i Sörboe bevisar nu sig hafva inlöst 6 öresbohl iord i Sörboe uthi Nedergårdhen för 105 Rdr 24 sh.

Nr 11 Karin Biörnsdotter, som är besoven af Erik på Skoughen.

1665-10-11

Nr 1 Per Gunnarsson, Tullbetienten på gräntsetullen, andrager det Amundh i Berge hafver Reest Tullplatsen förbi på heemresan från Akershus lähn, hvarest han sålde 2 qviger.

Nr 2 Måns i Böen, somförledet åhr hadhe rest tulplatsen förbi både på borte och hemmeresan, jämbväll samma tidh såldt en häst i Akershuslähn och någre skin. Måns svarade att han sålt en gammal häst och någrra getskin.

Nr 3 Jörgen i Lilla Foss kärar att Håbol i Österbön som brukar och besitter någon odelsiord dersamma städes. Jörgen i Söböen, Håbålls mågh, svarar at Ifver i Österböen brukar de 6 öresbohl, Ifver nekar dertill.

Nr 4 Länsmannen Christen Andersson besvärar sig öfver Bryniell Månsson i Håffos.

Nr 5 Rasmus Bryngellsson kärar att hans yngre brodher Anders Bryngelsson besitter och brukar deras felletsodelsiord i Medbön.

Nr 6 Karin Biörnsdotter ifrån Akershus lähn gifva tilkenna att hon hafva pantsat sin anpart 2 öres bohl i Gunnarsrödh till Nils Oelsson ibm för 6 Rd. / En syster Martha. En syster Johanna är nu sinklig och vanför menniska.

Nr 7 Sven Svensson i Kolltorp sadhe sigh ingen rätt mura?, det han ej bevisa kan ... .

Nr 8 Swen Henriksson i Gunnarsrödh i Foss Sockn, hans sahl modher Malin Swensdotter pantsatte bruket, sin anpart odelsiord i Hulltene uti Sanne Sockn till sin broder Olle Svensson.

Nr 9 Hans Botellsson i Gunnarsrödh betygar deslikast at hans moder Börtha Svensdotter pantsätter bruket sin brodher Stenor Svensson, all sin anpart odelsiord i Hulltane.

Nr 10 Gunnar Hansson kärar at han medh sine syskon äger 3 öresbohliord i Restad som brukas och besittes av hans syster och systerman Anders Svensson.

Nr 11 Olof Rersson danske i Stenarsböen bevisa nu för rätten med witne, nämndemännen Christen i Sörboe och Nils i Bergene. /Nils i Röds arvingar Olle, Rasmus och Sven Nilssöner samt Martha och Börtha Nilsdöttrar, odelsiord i Westergården Håffås. Olles fader Reer Rasmusson/.

Nr 12 Olof, Stenor och Hans Svensöner, Stenor Andersson. Olle Olsson, Olle Halvarsson och yngre Olof Svensson, samtlige Hulteneböndher. Olof Arfvedsson har gifvet sin första hustru Groo Andersdotters stiffader Mårthen Olsson 18 Rd. Mårthens sahl hustru Karin.

Nr 13 Olof Arfvedsson sahl qvinna Groo ägdhe 1/2 öresbohl i Gården Holltene och barnet som de aflat tillssammans dödhe.

1666-02-01

Fanns Länsmännen Christen Andersson, Nils Hammar omnämd 1703, död 1705.

Nr 1 Karin Eriksdotter i Gurödh har utsat sin arfveiord till Sahle Joensson 2n och Christen i Listetorp 2n öresbohl och vill igen inlösa dhe 2n öresbohl som Sahle pantat hadhe./ Anders Bryngelsson i Elserödh benemnte Karins systersohn. Christen är styffar till Karins sohnebarn/.

Nr 2 Herman i Rödh, kärar at hans systerman Hans Andersson, haafver nu i 12 åhrs tidh suttet och brukt en part i Rödh, honom och sin fadher till förtrengsell, ej heller skattadt något för sit bruk hafver mycket till få och Creatur. /Hermans styvfader Anders i Rödh. Hans är från Fisketorp/.
Hans sigh hafva pantat en systerlådt i Rödh och Anders fadren taget honom till sigh, för honom har han aflat och arbetat. /Hans troligen son till Anders i Rödh, som är styvfsder till Herman, vars syster är gift med Hans /.

Nr 3 Ingrie Oelsdotter i Lersäther kräfver Håbåhl i Österbön 6 Rd. Håbål var ej tillstädes. Hans mågh var Jörgen i Sörböen.

Nr 4 Halfvar i Åserödh säger sig hafva utlagdt skatter för dhen Tyske ryttaren, som ibm bodde och brukte.......... Jörgen Andersson.

Nr 5 Halfvar Simonsson i Åserödh kärar at hans hustrus föriga man Anders Jakobsson pantadhe af Rasmus Andersson dhen plats Fiellet som ligger under Åserödh för 22 Rd. Samma plats åboer Jörgen Lassesson vars hustru är odalsberättigad, Jörgens qvinna är tillskifftad sin iord i Måsshen.

Nr 6 Helgie och Rasmus Halfvarssöner i Witebergh ifrån Töftedals soken. / deras syskonbarn Knudt Biörnsson i Röane/.

Nr 7 Bengt Joensson i Ryek af Sverige, Jakob Jonsson i Torkelsrödh, Anders Larsson i Lilla Bratöen, Olle Börgiesson i Askeslett.

Nr 8 Befäl. Wällt.Gummundh Persson, 7 lagrättsmän har varit i detta skib af gammal tidh så långdt som någon kan minnas tillbaka.

Nr 9 Olof Nilsson i Torbiörnerödh pantsatte bruket til Jakob Jurdsson i Trynebacka 1 1/2 öresbohl i Torbiörnerödh för 20 Rd.

Nr 10 Biörn Börgesson pantsätter bruket till Lars Thoresson i Brattön 1/3 part i Torbiörnerödh för 22 Rd.

Nr 11 Nämndemännen Christen i Säbo och Nils i Bergene berätta at på sisthåldene Kyrkioräkenskap sampt i Kyrkioboken är dem påfördt 50 Dahler för någon resterande tiondhe det åhr 1661 då de woro kyrkiowärdher. / det var missväxt detta år/.

Nr 12 Olle Andersson, drängh, siktes hafva kiöpt 4 skål /pund?/ tobak på Hullen utanrikes.

Nr 13 Rasmus Persson i Gunborödh pantsätter bruket till Anders Rasmusson 8 öresbohl jord i Gunborödh för 100 Rd.

Nr 14 Gunnar Olsson i Haiumb pantsätter bruket till Olof Simonsson i Sörboe 3 öresbohl jord i Haiumb under Arfvedstugan för 24 Rd på 12 års tid.

Nr 15 Olof Engelbrektsson i Åhsen för löktelseord? med rätten, bötha en .....

Nr 16 Gerallier Erik Joenssonblifver löftesman för Håkan i Åhsen. Niels i Bräcke och Anders i Boene /Bodane/ Lerdahl sockn svarar vid nästa ting för slagsmål med Måns i Böen.

1666-04-27

Nr 1 Ifwar Håkansson pantsätter bruket till Håkan Jakobsson, platsen lilla Röstan för 30 Rd. /Anders Håkanssons arvingar i Gunnarsbo/

Nr 2 Anders Bryngelsson i Elseröd klagar at Sahle Joensson haver sig tillpantat 5 öresbohliord i Guröd för 42 Rd.

Nr 3 Knut Biörnsson i Röene besofvet et qvinfolk Segrin Börgesdotter / båda ogifta/.

Nr 4 Ifver i Österbön klagar at Amundh Stenorssons studt stångat ihjäl hans oxe, wärdh 4 Rd.

Nr 5 Knut Biörnsson kom åther för Rätten tillbödh för sig both 6 Rd.

1666-08-22

Nr 1 Anders i Kideboe kom för Räten, bekendhe sin dotter wara besofven av en ungkarll ifrån Dahl och dottern är nu icke hemma.

Nr 2 Sokneherden H Diedrich Johansson kära at Stora Piexerödhs bönder hafva taget sigh till någon iord i Lilla Piexerödh, som höra till Prästebohlet.

Nr 3 Jens i Tuffna ifrån Dahl stämpdt Sven skomakare i Mulebacka.

Nr 4 Torkell Knudtsson på Fiellet, Joen Knutsson i Borgen.

Nr 5 Christen Andersson, Lensman samt nämndemännen Christen i Säbo och Nils i Bergene, Joen Knutsson i Borgen. Ahle Torbiörnsson i Gunnbärgh på Dahl, Joens syskon Olof Knutsson och Segrin Knutsdotter.

Nr 6 Nils i Hajumb bekänner att Rasmus Andersson med sin första qvinna Segrin, andra hustrun Ingrie Håbolsdotter, som nu äger Jörgen i Söböen. ?

1667-01-18

Nr 1 Olof på Ödhegården förgifer sig vara förligdt med Mårthen Oelsson som trolofvad är medh hans sahl sohn Lars Oelssons effterlåtne hustru och Mårthen skall gifva honom det som rästerandhe onom i kiöp på jordhen i Hogene.

Nr 2 Engelbret i Wassbotn och Per Reersson, vitna at Anna Reersdotter som nu är dödh, pantsate bruket till sin brodher Hans Reersson 2 öresbohl jord i Böneböhn för 10 Rd.

Nr 3 Pedher Reersson pantsätter nu desslikes bruket till Hans Reersson, sin brodher, 4 öresbohliord i Böneböhn för 16 Rd.

Nr 4 Tiöstell i Kettilsrödh kärar att han är odalsberättigadt till den 1/2 fierdingh, som Åhse Wätesdotter ibm brukar, hvilkens man Börgie hafver jiordt hoor och är sedan bortrymddh.

Nr 5 Tiöstell bötha för ett ohövligt ord.

Nr 6 Erik Ingewallsson, dragon, klagar att Mikell i Röstan hafver stunget honon med en knif i brystet och är han för sin person förlikter medh Mikell.

Nr 7 Landsmannen Christen Andersson kärar eftersom dhen gård Kopparhult, som han påbor är ringa, vill han siälf under gården bruka den plats som Olof Oelsson påbor.

Nr 8 Lensmannen sampt Erik i Fisketorp vitna at Thora Nillsdotter pantsatte bruket till Asbiörn Rasmusson 4 öresbohl i Fisketorp för 30 Rdr.

Nr 9 Naämndemännen Nils i Hee och Christen i Säboe samt Jörgen klockare vitna dhe vore närvarandes då Anders Andersson, dragon, sålde och skiöthe från sig och sine arfvingar och till Christen i Lisletorp den iord Anders arfvigar hadhe efter sin bästemodher Börta i Litsletorp.

Nr 10 Joen Simonsson i Håffås systerdotter Dordi Simensdotter.

1667-06-28 till 29

Nr 1 Anders Gunnarsson ifrån Borhås klagar at Gullbrandh i Ellingebo hafver slaget honon. Gullbrands hustru köpte 2ne kalfskinn af honom och Gullbrandh var hos ..... då hon köpte dhem. Sedan kom Gullbrandh efter honom på vägen och tog dem igen. ? Gullbrandh svarade sigh warit misshålden i kiöpet och varit drucken, stötte Anders något, Gullbrandh sakfälles till 5 söllff. till Cronan och låfvade klaganden 2 Rde.

Nr 2 Lensmannen Christen Andersson berättar att, Håkan Persson är skyldig Cronan skatt för 1/3 part i Håffås på 3 års tid 22 dr? och Anders Andersson ibm räster för .bbb? 4 dr ?

Nr 3 Hans i Röstan betala böter för Mickel 4 öre 13 rst ?

Nr 4 Anders i Allmuntorp för oskikelighet för rätten, bötha en örth?

Nr 5 Arfve i Döhle för stefnefaldh moth Måns i Böen, bötha en mark.

Nr 6 Hans i Norbye bevisa nu med Nämndemannen Niells i Hee. Asbiörn i Botellsrödh, Sven i Hogene, Rasmus i Haijumb, Knut och Anders Mickelssöner, Karin på Ödhegården item och Sven i Hogheen.

1667-12-09

Nr 1 Häradsskrifware Olof Olsson tillfrågade landsmannen och nämndhen om i Schben.. finnes någre öde eller afbrändhe hemman. De svarade Wiksren, som är förmedlat till hallff liggande öde. Håffås item förmedlat till 1/2 gårdh ligger hallf ödhe, Fiellet en plats af 1/6 dehl Mantahl som Lars påbor är af åskeslag och buigmandhe? afbrändh.

Nr 2 Skoghvaktaren Anders Bengtsson hafverinstempt alle Åseröds bönder för 14st Eker, som finnes hugne i dheras mark, Dessa bönder var; Halvar Simonsson, Rasmus Jonsson, Anders Hansson, Jörgen Andersson, Anders Andersson, Jon Andersson och Stenor Andersson. De nekar med Ed.

Nr 3 Arfvidh i Solbärgh beviste med Christen i Säboe, at den Ek som han nedhugget hadhe och stodh honom i Wäghen för hans åkerändhe när han ploghantelen vända skulle. Var topphuggen för 20 år sedan af hans fadher och står nu igen allenast en stubbe medh en törr gren. Arfvidh tillsadhes skola planta 2 Ekar i stället igen.

Nr 4 Knut Biörnsson i Röane beklagar sigh vara huggen af sin granne Matties Halfvarsson med en yxe i venstre axellen och i ene tommelfingret, deraf han på fingret är blefven lemster.

Nr 5a Gammal Andersson i Ryr beviste nu medh witnen Niells i Hee och Rasmus i Sandager at han med denna sin hustrus Börtha Oelsdotter hafver inlöst och pantat af sin föriga hustrus syskon nembl. Rasmus Oellsson 3 öresbohl och 8 pengersbohl iord i Ryr för 36 Riksdahler af Malin och Hellgia Oelsdöttrar 3 öresbohl och 8 pengebohl, tillsammans för 18 Rd.

5b Anders Oelsson tillstår sigh hafva lånat af sin swärfadher Gammal Andersson 19 1/2 Rd, dhem han igen hafver försträckt sin fadher Olof Oelsson att inlösa den halfva gårdh Haijumb Mitstufwa kallat.

Nr 6 Niells Arfvesson i Norbye pantsätter bruket till Christen i Säboe - 4 öresbohljord i Norbye för 40 Rd på 16 års tid.

Nr 7 Niels i Hee och Olof i sörboe Witna at Anna Biörnsdotter i Buane i Bullaren såldhe och skiöthe all sin arfveiord till Anders Bryngellssons i Elserödh för 15 1/2 Rd. Nr 8 Item betyga Niels i Hee och Jörgen klockare at Joen Andersson och Marit Andersdotter såldhe och skiöthe al sin anpart arfveioed dhe arff hava effter sin bestemodhes Börtha i Listetorp till sin fader broder Christen Ifversson ibm.

Nr 9 Olof i Torbiörnerödh pantsätter bruket till Jakob i Trynebacka 4 öresbohl i Torbiörnerödh för 24 Rd.

Nr 10 Rasmus Wettlesson i Hällesäther bekänner han hafver brukt 2ne åhr i Hällesäther någon å heriord?

Nr 11 Engelbret i Wassbotten betygar at Olof Hansson pantsatte till Olof Rasmusson en plats Skoghen under Stenarsbön.

Nr 12 Sahle Joensson kundhe nu icke rätteligen bevisa ar Arfvidh i Solbärgh låfvade honom dhe 8 Rd.

Nr 13 Hans i Sivik pantsätter bruket till sin broder Torgier Jakobsson 1 1/2 öresbohl i Torp i Hee sockn.

Nr 14 Håkan i Restadh pantar bruket till sin brodher förben. Torgier Jakobsson 1 1/2 öresbohl i Torp.

1668-02-28

Nr 1 Knudt Biörnsson i Röene klagar att hans granne Mattis Halfwarsson kastadhe efter honom medh stehn och sedan högg honom i ryggen mellan axlarne medh en yxa. Asbiörn Svensson och Börtha Hellgiesdotter ärlighe folk vitnadhe, at dhe såg ho Knudt och Mattias trätta om någon fädynge, Knudt kastade först efter Mattias, Mattias kastade sedan effter honom igen, Knudt geck så efter Mattias emellan stufva och fähuset och medh Knudt bakadhe sigh effter en sten, högg Mattis honom i ryggen medh yxan. Mattis tilldömbdes att bötha sex mark Sölfver till Cronan, men eftersom han ingen both förmådde lopp han gatulopp en gångh fram och igenom.

Nr 2 Olof Knudtsson i Hullt för oludh och oskickelighet, bötha en orth till Cronan.

Nr 3 Sokneherdhen H Diedrich i Krogst, berättar at Stora Piexerödhs män Olof, Anders och Enor hafva tillägnat sigh et stycke ängh ifrån prästebohlgården lilla Piexerödh.

/Olof Andersson omn./ Nr 4 Hans i Norby kräfver Olof Kart 4 Rd.

Nr 5 Joen i Resta tillstår sigh och sin Sahl hustru hafva upburet och bekommet af Anders Guttormsson 10 Rd för hans sahl hustrus odell LUMMA uti Qville Sokn.

Nr 6 Några bönder, serdelles Jörgen Lassesson på Fiellet klagadhe at någre dragoner hadhe giordt dhen öfverwallah.

Nr 7 Änkian Karin som åbor en plats Huset, klagar at husen med hennes Lösöre i godh, afbrändhe af Wådeldh.

1668-07-01

Nr 1 Engelbret Matsson, H Gen Maior Askenbärghs fullmäktige framtedde en langmans confirmation på et Mageskifte breff, som skedt är tillförne emellan Sahl Pedher Bagge och Oloff Börgesson i Medböhn, angåendhe dhen gårdh Österböen.

Nr 2 Halfvar på Skoghen ifrå Ferielandhs giälldh, klagar at näts förledne våhr, blef hos honom uthur en bodh bortstulhlet, en qvinna Kåpor och skiört af Grönt klädhe, en tröija af svat Ditto, et par nye stöflar, 6 redde skin, styke af en barkat hudh, et par fingerhanskar, 2 skeppor Rågh, en hoop medh kiött, Ister, linklädher och annat.
/Halvar husmans 2ne söner lösdrivare; Christian och Anders, Halfvars hustru hette Elin/.

Nr 3 Jakob i Watnerödh för stefnefaldh emoth Erik ibm.

Nr 4 Sahle och Anders i Elserödh, kära at Norby folks Creatur hafva upätet et ängenähs för dhem.

Nr 5 Börtha och Hellgia Oelsdotter kräffa arf af sin stiffadher och förmyndare Hans i Röstan.

Nr 6 Anders Andersson i Åhserödh med sin hustru Ragnellas samtycke pantsätter bruket till Joen Simonsson i Håffås 1 1/2 öresbohl jord i Nordhen Håffåhs för 17 Rd. Item vitna Anders Andersson och Bryngel i Håffås. Reer Oelsson i Kollesäther.

Nr 7 Nämndemännen Niels i Hee och Olof i Sörboe vitna at Olof Oelsson i Hoesäther pantsatt bruket till Tollff Svensson ibm 1 1/2 öresbohl jordh för 14 Rd.

Nr 8 Bengdt i Kårvik för stefnefaldt moth Jakob i Blåbershullt.

Nr 9 Knut Biörnsson i Röene tillstår at Swendh Eriksson ibm hafva Contenterat honom dhe 20 Rd som Knudh skulle gifva Rasmus och Hellgie Halfversönner på Dahl.

Nr 10 Rasmus Andersson medh sin syster Malin Andersdotter sälia en skeppa?skyldh till dheras syskonbarn Niels Oelsson uthi Blaskogh i Skie sokn.

Nr 11 Nämndemannen Christen i Säbo, vitnar at Hans Andersson i Hollt och Enor Jonsson hade bruket pantsat till Sahle Joensson 6 öresbohl jord i Gurödh för 114 Rd. Sahle betalt Olof Rersson.

Nr 12 Olof och Hans Oelsöner i Ahlnäs har pantat av Rasmus på Fiellet och hans syster Malin och Sidsell all deras andel odell Hajumb.

Nr 13 Swendh Mikellsson i Sörboe har gett sine bröder Anders och Knut Mikelssöner hvar 3 Rd för deras arfveiord i Sörboe.

1668-10-02

Nr 1 ¼ gården Viksten är ödelagd.

Nr 2 Hans Amundsson i Böen af Sorteborgh Sokn, pantsätter med sin hustrus samtycke i Österböen till Ifver Andersson för 6 Rd.

Nr 3 Olof Olsson i Håffås pantsätter bruket, all sin odelliord i Österböhn för 29 Rd till Ifver Andersson.

Nr 4 Lars och Joen Anderssöner pantsätter bruket all dheras odellsiord till Olof Olsson i Söndher Håffås för 20 Rd.

Nr 5 Asbiörn i Botelsrödh och Hans i Sandager blefo löftesmän för Hans i Fisketorp och Dordi Börgesdotter som hafver haft lägersmåhl med hvar andre, att de skola möta till nästa tingh.

Nr 6 Rasmus i Kårödh kärar at hans brodher Niells på Gillane och brukar medh honom Kårödh sin odelspart.

Nr 7 Ingrie Mårthensdotter bekänner sig skyldig wara dhe 16 Rd till Sahle Joensson, som Sahle lånte henne och hennes mandh till at lösa någon iordh i Lisletorp. Pantsätter et öresbohl i Gurödh till Anders i Elserödh.

Nr 8 Pedher i Ödhsmåhl begärdhe i Tingboken införas må at hans sohn Anders Persson hafver igen ifurt? Asbiörn i Åbolandh för pante iordhen item som är Peders odell.

Nr 9 Niels i Hee och Sahle Joensson betyga at Rasmus hafver uthlagdt 10 Rd för den iord i Håffås dom pantat af Olof Nebb.

Nr 10 Anna Larsdotter i Watneröd sällier och skiöther all sin odeliordh till 1 1/2 öresbohl uti Watnerödh i Sanne Sokn till Erik Börgesson för 20 Rd hvar till Anas ene arfvinge Elin Oelsdotter.

Nr 11 Andhers och Frederik Stenorsöner bekänner för Rätten at de af Joen i Flödhemarken, deras sahl fadher Anders Efwersson uthsatte till Mats Hansson ibm som war Joens hustrus förige man.

Nr 12 Nämbdemannen Christen Andersson i Säboe och Jörgen Christensson Witner at Svendh Jonsson på Oroo har till låns bekommet af Herman Larsson i Rödh 30 Rd.

1669-03-22 Hans i Sandager, Nils i Hee, Engelbrt i Wassbotten, Olle i Sörboe, Christen i Säboe, Nils i Bergene och Herman i Rödh.

Nr 1 Hans Enorsson i Fisketorp unghdräng lönskeleir med ogift qvinfolk Dårdi Börgesdotter.

Nr 2 Torgier Christensson besofvet Börtha Hendriksdotter, bådha ogifte.

Nr 3 Per Larsson, båtsman klagar att Sven i Klobungerö högg honom i låret, då de gingo och slog gräs på ängen förleden sommar och hade derpå vitne. Per Larsson klagar om och stunget Hans å Sywyk medh kniff. Hans säger skadan var af st...?, straffas på händerna medh handlelöfve och upphängiandhe på Wäggen.

Nr 4 Joen Bryngellsson i Håffås betygar med edh, at Olle Nebb fatte honom till Underpant 2 öres bohl i Norby för 20 Rd. / Rasmus Wettlesson/

Nr 5 Gamble Hans i Sandager kärar at hans brodher unge Hans Christoffersson har löst 14 öresbohl jordh i Sandager aff någre odellsfolk för 304 Rd, menar sigh och muta böre dheruthi 1/2 lösn medh sin brodher, när han förmår. Unge Hans svarar at han har det tilbudet sin brodher och kan medh Witne honom det öfvertyga, framtedde sitt pantebref på iorden i giffvet aff Mats Brembs och hans hustru Martha Larsdotter och af Borgemäster och Rådh i Oddevalldh dhen 30 Jan 1669.

Nr 6 Hans i Storbärgh och Olle Ifvarsson i Åhsen.

Nr 7 Asbiörn i Botelsrödh för löktelse ordh Wedh Rätten, bötha en orth till Cronan

Nr 8 Asbiörn i Botelrödh, stempd av Hermann i Röd, som föredraga att han medh sin medarfvinge har pantsat dhen 1/2 2n skyllsh dheras odell i Botellsrödh till Hans i Norby för 100 Rd, sfftersom dhe haffva tillbudet Asbiörn först och han ej panta wille. Asbiörn svarade då ahn war tillbuden, tänkte han stämpne skifftebrefvet för langsmannen, som skedt är, men såsom det confirmerat bleff.

Nr 9 Åsa Wetlesdotter, Börge Nilssons qvinna i Kättelsrö/Börge ännu bortrymd för hoor skull/ är i skatt skyldig Cronan 16 1/2 Rd, dhem hennes styfson betala will, om hon får bruka. ?

Nr 10 Olle Juelsson i Krogsta framter bevis, at hans stifson Bryniell Aslagsson har betallt någon giälld för Anna i Häfwerödh.

Nr 11 Torbiörn och Anders Hanssöner kära at Karin i Bergenäs dheras Morsyster hafva för några åhr sedhan lånat dheras modhers kläder, en kiortell och et förklädhe. Karins man Biörn Joensson svara at klädherne brändhe up hos Erik i Håffås.

Nr 12 Änkian Ingrie Johansdotter i Edh med sine barn, omyndige Pedher och Svendh Hanssöner tillkommer i helmingh och arff 4 1/2 öres jordh i Edh panteiord för 46 Rd 24 öre, barnens farbroder och förmyndare Anders Oelsson i Edh, Ingrid och den man hon nu haffver, Lars Oelsson i Tvedhen.

Nr 13 Lars Oelsson i Tvedhen pantsätter bruket till Anders i Alsboe.

Nr 14 Olof Larsson i Kitterö af Bullaren, ärligh mandh Witnar at Åsa Knudtsdotter i Berby i Tosse Sokn hadhe för honom och hon bekommet af sine brödher Olle, Enor och Anders Knudtsöner 25 Rd för sin odelsiord i Piexerödh.

Nr 15 Olof Larsson och Rasmus i Klobungerödh betyga at Sidsell Knudhsdotter feck aff sine bröder osvanl Pixerödhs män 25 Rd på sin iordhepart i Pixerödh. Erik Jakobsson bekommer nu siellf at han för sin part iord i Pixerödh.

Nr 16 Nämbdemännen Niells i Bergene, Christen i Säboe och Herman i Rödh witna att Biörn Jonsson uthlagt till Torgudh i Lyngby på Dahl 20 Rd för Torgudhs arfveiordh i Bergene.

Nr 17 Biörn i Bergene uthlagdt för dheras odelsiordh ibm, Jon Gullbrandsson 61 Rd, Rasmus Jonsson på sin hustru Börtha, Biörns systers Wegner 9 Rd, Anders i Medboe på sin hustrus Wegner 9 Rd, Torbiörn i Sanben 9 Rd.

Nr 18 Anders i Alsboe kräffer Simon i Floene 6 Rd lånte pengar, Simons sohn Swendh i Kolltorp bekenna han fick pengerne och hans fader gick derföre i Lösse.

Nr 19 Olof Andersson i Langön bekommer sig fåt all dhen lösörearf aff sin (styf, förmyndare?) fadher Tolle Oelsson i Åseröd som honom och hans 2ne syskon, Asbiörn och Anna tillkom effter dheras föräldrar.

Nr 20 Rasmus Oelsson i Rödh på sin hustru Martha Oelsdotters vegnar, blef nu så förlikter medh Marthas Moderbroders Amund Anderssons arfvingar, att de gifva Rasmus och henne 24 Rd i förhögning på dhen odell i Öhne Martha tilkommer.

Nr 21 Lars Biörnsson i Bergh af Dahl säger sig tilförendhe upburit af sin brodher Rasmus Biörnsson i Hoghult 39 rd för 4 öresbohl iord i Hogholt. /Rasmus hade en son Swend/.

Nr 22 Åsa i Gunnarsboes arfvingar Ifvar och Anders Håkanssöner, Swendh i Kohltorp, på sin modhers Gurie Håkansdotters Wegnar, kräfver af Lars Anderssons arfvingar i Norby dhe lånte dheras fadher Lars I Krigstidhen då han af fienden fången är. (Denne Lars ägdhe en syster Martha Håkansdotter ( gm Lars Andersson i Norby). Hans Larssons stifmoder Martha, se ovan!) (Åsas dotter Gurie var gift med Sven i Kohltorp).

Nr 23 Thren och Hans Larsöner pantsatte bruket till Christen Andersson i Säboe, iord dhem och dheras syskon tillhöra.

Nr 24 Sahle Joensson bekommer ar Anders Brynielsson igen löste frå honom med 42 Rd dhe 3 öresbohl iord i Guröd som Sahle pantat hadhe af Anders Modersyster. Olof Simonsson och Olof Andersson i Sörboe vitna, at samma Karin Eriksdotter, om sin syster i Ellseröd

Nr 25 Svend och Anders Oelssöner pantsatte bruket till sit sysonbarn Anders Bryngelsson sin odell 2 öresbohl i Ellseröd.

Nr 26 Joen Brynielsson i Håffås och Anders i Åhserö witna at Olof Brynielsson fick af sin brodher Anders Brynielsson 13 Rd, pantat honom iord i Medhbön.

Nr 27 Swendh och Anders Oelssöner bekenna sig pantsat sin brodher Anders Oelssons 2 öresbohl i Medböen för 20 Rd.

Nr 28 Anders Andersson bekenner at han bruket pantat haffer till sin brodher Stenor i Åhserö sin odelsiord i Åhsröd.

Nr 29 Hermand i Rödh och hans svåger Olof i Hellesäther kärar at dheras Svåger Hans i Rödh icke vill wika ifrån Rödh till Floene sin hustrus arfveiord oansedt at Herman och har löst dhe andre syskon utaff Floene, på det Hans dess bätre kan få bruk och säther på dhe 5 setr? skylldh i Floene. Hans svarar at han något har löst i Rödh af sin hustrus syskon; Oluff i Hällesäther berättar at Rytteren, som Hällesäther tienar före har sagdt honom uthaft samma Crono ..... sitt sädeskorn och Ploga har han alleredhan flyt till Rödh. Afsades at Hans i Rödh viker till dhe 5 setr ? i Floene och Herman sampt Oloff gifver honom för dhe systerparthen i Rödh sin lössepeng igen.

Nr 30 Anders i Ryr kräfver nu som tillförendhe för rätten 6 Rd af Börtha i Åserö dem han ej få kan då, eftersom Börtha ej nekar giröden sadhes at godhe män skola uthmätta så mycket af hennes toedh? eller om det ej räker i dhen odelsiord hon frälls?/Siälfv/ hafver.

Nr 31 Knudt Biörnsson i Hålterö kärade at Rasmus Oelsson, hans grane, har stungit honom i axelen med en nif. Rasmus svarade at Knudt lopp efter honom.

Nr 32 Pedher Matson bekenner at han af sin svåger Erik Andersson i Fisketorp fört i wärdt och peng till 22 Rd som han Erik skyldig är.

Nr 33 Pedher Matson, begärer besitta en husmans plats under Botellsrödh gårdh, sftersom han därtill medh sin hustru något är odellsberättigad.

Nr 34 Simon i Floene hadhe sig väll vara till freds at Svendh, hans sohn, hålldt hans Exell H Riksrådet och Governerören Höghvällborne H Harald Stake, som är 6 öresbohls iord i Kohltorp. Simon och hans hustru tillhörer.

Nr 35 Arfvidh Asbiörnsson i Synerödh pantsätter bruket till Amund Stenorsson i Medbön , iord i Söbbön.

Nr 36 Assbiörn Svensson och Lars Oelsson Hällesätter axlitna? at de i dag Waret hos Martha Andersdotter i Krågerödh. Hon hade pantat iord i Liltetorp till Fredrik Stenorsson ibm.

1669-07-21

Nr 1 Nämbden Witnar at Biörn Larsson i Skogen war stämpdher af sin hustrus syster. Barbro Hansdotter mötte icke, bötha.

Nr 2 Johannes Gulbrandsson kärar at Rasmus i Håffås afsaldh för honom ¼ part i Closter Bergene.

Nr 3 Een piga, Karin Persdotter, klagar at Svendh Rasmusson illa slagit henne.

Nr 4 Olof Nebb tillstår sigh nu ej fått af Rasmus i Norby 22 r? Korn.

Nr 5 Börgie Eriksson i Torp - Christian Andersson, iord som han af Anders i Elserödh pantat.

Nr 6 Måns i Böen, för det han malhet en söndags-eftermiddag i Bergene. / Joen i Bergene/.

Nr 7 Christen i Säboe, Hans i Hullt och Jörgen Klockare vitna at Christian Bengtsson pantsatt bruket till Reer Persson sin panteplats Jutehuset för 33 Rd / Olof Nebb /.

Nr 8 Anders Oelsson i Medbön, sätter till Måns Torstensson i underpant 6 öresbohl iord i Medbön för 20 Rd.

Nr 9 Stenor Andersson i Åseröd låfva betahla sin broder Anders Anderssons gield 5 Rd till Olle Christensson.

Nr 10 Rasmus i Åserö bekenner, at hans broder Jörgen Andersson hafva sig tillöst ett ängestycke af Stenor Andersson, som honom tillkommer.

1669-10-02 Nr 1 Anders i Elserödh för Stefnefald moth Torboörn Annderssn, bötha.

Nr 2 Olle i Watnerödh och Anders i Hofferö framfärdhe efterskrefne vitne,som de begäran/?/ dhe afhöras måtte Lars sifversson i Torp af Sorteborgh sokn, Olof Persson i Binghollt af Qville sheb-n afladhe dheres edh.
För mer än 40 år sedan kom Hans Svensson i Hofferödh körandes Larses gårdh Torp förbi ifrån Sörbygden, då bad larses fadher Sifvert at Hans skulle kiöra up i gårdhen och frågadhe hur han har warit. Hans svarade hos min syster i Sörbygdhen och fåt någon landsdkyldh men hur mycken landsskyldhen war, viste Lars icke. Olle i Binghollt sadhe den tidh han war unghkarll och tiente Hans i Hofferödh då hördhe han Hans säga; i höst skall i age reesa up till min söster Martha i Almuntorp och taga min landsskyld, men om Hans reste dyt der eftter weet han ej, ty han kom uther tiensten om hösten.

Nr 3 Enor Reersson i Knekerö af Dahl kärar athans halfbordher Joen Reersson besotter och brukar 1/2 part i Thorödh i Sanne Sokn som honom Enor tillkommer och är älste broderen. / Jon finn i Ed 1674/.

1669-11-08

Nr 1 Allmogen lovade att bygge ett tingshus.

Nr 2 Nådigste förbudh om barnemordh uplästes.

Nr 3 Olof i Hullt blef efter begäran tilåte för inlösen sin wärmodher Börtha i Lerqville och hennes systres Anna, Göa, Anna Oelsdöttrars andel i Medbön som dhe uthset ibm.

Nr 4 Svend i Langöe för Sveriandhe, Böther en orth till Cronan.

Nr 5 Enor i Kråkerö af Dahl; Joen Reersson, Enors halfbror witner: Enor och Anders i Piexeröd: Enor och Joens fadher Reer i Thoröd död senast 1669/

Nr 6a Mathies i Öhne, kärar at Rasmus i Rödh hafver fådt till låns af honom 42 Rd.

Nr 6b Hans Andersson i Klåbungerödh af sin brodersohn Amundh Stenorsson och sin broderqvinna Anna Andersdotter.

Nr 7 Amundh Jakobsson i Borgen pantsätter bruket till Måns Torbensson et ängesstyke, hästenäs kallat under Borgen för 16 Rd.

Nr 8 Thor Enorsson i Allmuntorp pantsätter bruket till sin svåger Rasmus Andersson ibm etöres bhljord ibm för 20 Rd.

Nr 9 Hans Oellsson i Askslätt pantsätter bruket till Jakob Hansson sin odelsplats Kasen för 22 Rd.

Nr 10 Hans i Röstorp förpliktar sigh medh edh at han till den bortrymdhe Lensmannen Christen Andersson har betallt dhem 1665 åhrs dragoneskatt som Munsterskrifaren Eskell nu kräver.

Nr 11 Ingell Öyersson och Ingrie Persdotter ifrån dahl klaga, at dhem är frånstuhlet någre klädher och saker som Ingell kändt igen hos Niells Aslagsson i Trågerö, Niells svaradhe at han kiöpte dhem för 3 vekor sedhan af en karll som kom gåendhes dhem han ej kendhe, sade sigh haffva arff dhem: Niells blef omsidher öfver tygadher och måste bekenne at han tilförendhe har varit i föllie medh samme karl på Eskellesmoe, som kalladhe sigh Jens och Nills då hadhe på sigh en blå kiortell, dhen han fick aff denne Tiuff, hvilket fendriken Hendrick Skillt sedt hadhe, som mötte dhem, Item tillstår Nills at denne Tiuff, har suttet i hans hus 3 nätter och dagar och sydt, skuret söndher dhe stulne klädher. Nills öfvertygades aff kärandhen, at han har Warit i sällskap medh denne Tiuff Norr i Tistedalen sammaledhes: Niiells dömbdhes i Böther gifva till Cronan 8 ört 13 rst?, men efter han intet summepeng förmåtte, afsades han skulle löpa gatulopp- 3 gånger igenom.

Nr 12 Börtha Hansdotter, bevyste sig bruket pantat aff Lars Reersson i Lilla Foss- 3 öresbol iord i Ellingeboe för 20 rd på 9 åhrs tid.

Nr 13 Börie i Torp kärar, at hans sahl brodher Anders Erikssons efterlåtne hustru Anna medh dhen mandh Rasmus hon nu haffver, haffva bruket pantat af dhen 3die brodhern Asmundh som lefver et öresbohl af systern Anna Eriksdotter, begärer wara i hafve lösse medh Rasmus efter han är äldste brodhern hvilket Börige i Torp tillsades och at gifva Rasmus sine penger igen, antingen för broder eller systerlotter.

Nr 14 Joen, Oluff och Rasmus Oelssöner, Anders Asgudsson på sin hustru Malin Oelsdotters wegnar, Joen Matsson och Börta Oelsdotter pantsätta bruket, sin 1/2 odelsgårdh i Gisslebo i Sanne sokn till Hans Rsamusson för 80 Rd först igenlöst 12 åhrs tidh.

Nr 15 Knut Biörnsson, tillstår sigh medh sin hustru Ragnella Oelsdotter bruket pantsatt till sina svågrar Rasmus och Lars Oelssöner, all hennes arfveiordh i Håffås och Stenarsböhn för 20 rd tillsamman först igenlöst 10 åhrs tidh.

1670-03-21 -03-22

Nämndemän: Hans i sandager, Oloff i Sörbo, Niells i Hee, Engebret i Wassbotten, Christen i Sörbo, Niells i Bergene och Herman i Rödh.

Nr 1 Börge i Kättelsrödh kom för rätten bekendhe sig wara gifter man och haft oäkta barn medh et ogifter qvinfolk Abelan Joensdotter, som nu ej är tillstädhes, Börie sakfältes till 80 rssts/rst?/ both efter straffordningen, men eftersom han var utfattigh, som nämbdhen och flere gådt follk betyga, ej heller för ålder och svaghets skull förmåtte löpa gatulopp, ty straffadhes han att ..? tingh allmoge för Tingshusdören.

Nr 2 Rasmus Wettesson i Norby, uthladhe till Joen i Håffås 10 1/2 rd och 9 1/2 Rd han utlagdt till Joen tillförendhe på Olle Nebbs wegnar. Hvarföre behålla Rasmus dhe 2 öresbohl i Bruket pant, som Olle Nebb uthsat till Joen Bryniellsson i Håffås, till dess Olle giffver Rasmus sine penninger igen och iordhen ligger i Norby.

Nr 3 Hans i Hollt för Löktelseordh, bötha till Cronan en orth.

Nr 4 Rasmus Oelsson pantsätter bruket till Anders Bryngelsson i Medbön all sin arfveiordh ibm för 6 rd till iordhen löses igen.

Nr 5 Anna Andersdotter i Nafverstadh pantsätter bruket till sin systerson Niells Thorsson sin odelsiord i Borgen på 30 åhrs tidh för 48 rdr.

Nr 6 Nembdemannen Christen i Sörböe, Sven i Sohlbärgh, Anders i Norby, Witnar at Börgie i bärgh på dahl pantsätter bruket till sin slektingh Olle Påfvellsson 3 öresbohl iord i Borgen för 30 rdr uthi hvilka penger Olle Andersson i Medbön för sin dodh uthladhe 11 rdr.

Nr 7 Enor i Kråxrödh beviste medh förseglat Tingwitne från häradshöfdingen på dahl , at hans stifbarn hafver iort honom husvildh och han nu måste flytia från Kråxröd begärdhe at komma in på Thorödh, sin och sin systers odell, efter han äldste brodher och arfvinge är till 3 öresbohl iord ibm i samma gårdh. Enors yngste halffbrodher Joen i Thorödh som brukar dhe 3 öresbodl ibm svarade at hans modher haffver inlöst medh Enors fadher 1/2 part dhe 3 öresbohl i Thorödh, dher till är Enor skyldigh honom af 1/2 part sin Möderne iord i Kråxrödh på 15 åhrs och dher på fåt en .............. afsades at medhan Enor bevysser sigh huswildh wara och han äldste arfvenge är till Thorödh, då må han flyttia dher in på och Joen Wika nästkommandhe fahrdagh och gifver Enor Joen igen sin sin Moders Uthlagdhe rättigheter af Kråxrödh till 6 1/2 slette.

Nr 8 Efwen Oelsson i Bergene tilsades skohla betala Biörn Joensson i Store Bergene dhe Penninger som af Biörn låndt hadhe inom 14 dagar eller utsökias af hans bodh eftersom han icke kan hemula Biörn dhe 3 öresbohl i St Bergene han pantsätta honom.

Nr 9 Sifver Oelsson i Postie af Sorteborgh sokn på sin hustru Börtha Eriksdotters Wegnar, Oluff Andersson på sin hustru Martha Eriksdotters Wegnar pantsätter bruket till dheras svåger Örier Eriksson all dheras hustruers andellsiordh i Nedergårdhen Sörböe hvarför 15 rd? Mark pantsutter Niells Eriksson till sin Broder Örier all sin iordh ibm för 30 rix?

Nr 10 Malin Svendsdotter i Lilla Fosss pantsätter sin iordh i Österböen till Ifver Andersson för 30 specie Rd.

1670-06-10 Sommartinget i Hällungstad

Nr 1 Bådhsman Olle Oelsson, ogift, besofvet Ingebor Andersdotter, ogift, dhe förmå ingen both uthan straffas, han på sin kropp medh gatulopp 4 gånger igenom, ty allmogen är eij mucket tillstädes och hon straffas på sin kropp för Tingshuset.

Nr 2 Rasmus i Torp klagar at Börgie ibm slagit honom på mundhen, det Börgie ej nekar. Börgie sakfälltes till en orth both och efther dhe bådhe, altid illa förenis sakfälltes she till Wite, dhen som först öfverfaller dhen andre utgifva Cronan 10 rs och lika myket rättens ensak.

Nr 3 Tolbetienter Jonas Regoelsson wedh gränts tullen Wasböen kärar at Måns i Böen, rest tulplatsen förbij medh en häst, som han sålt öfver gräntsen och eij förtullet, det Måns eij nekar: Måns sakfälttes skohla bötha efter gräntstulordningen, hästens värdhe 5 rd och dubbel Tull - 4 slettes? Item - 10 uw? ..........n desuthom.

Nr 4 Jakob Aslagsson i Trågeröd gifter man, aflat oäkta barn medh et ogift qvinfollk Karin Knudhdotter som är bortrymbdher, hon är fattigh och orkar ingen penningboth, afsades han skall efter straffordningen löpa gatulopp 6 gånger igenom, hvilket strax Exequeradt bleff.

Nr 5 Torp odellsarfvinger Börge, Asmundh och Anders Erikssons efterlåtne hustru medh sine barn som icke kundhe förevis på be(nem)te gårdh Torp om bruk och lössen, tillsades skola wara dheruthi lika och kvar bruka 1/3 part i gårdhen.

Nr 6 Sven i Röene medh fleere sine grannar på gårdhen, Item Niells i Wigsteen, klagar at Torp och Håffås böndher tillegna sigh (wede dräkt?) och fiske när sijk och annor fisk tillgår uthi Kornsiön under dheras landh, ändock dhe dher äga hvarken landh eller strandh. Joen Bryniellsson i Håffås och Börgie i Torp svarar, at dhe altidh haffva niutet sit fiskerye i samme siö. Röene böndher eskadhe dheras domb eller uthkompst /åtkomst?/ derföre. Rätten afsadhe eftersom detta fisket är af häradhs höfdingen och någre Nämbdemän besedt och befunnet at Torp och Håffås egendomb icke komma till siön, uthan Hollterö, Systerö och Wiksteen egendomb löper dher emellan, eij heller kunne dhe bevissa sin laglige fångh och uthkompst till samma fiske. Ty skohle Röene och Wigsteen folk obehindradhe för Torp och Håffås böndher niuta sit fiske för dheras grundh, landh och strand sampt öyer, till betre beskedh aff Wederpartherne framkommer.

Nr 7 Sahle Joensson i Gurödh och Svendh i Solbärgh, ärlige dannemändh Witnar edeligen at dhe haffver hördt af dhen piga Anna Larsdotter haffva hördt säges som är troloffvädt medh Joen Enorsson, at hon hafver siällff bekendt, det hon haffver det fehl, at hon ibland när hon ligger, hafver det fehl / Salva Venia / hn Wether undher sigh om natten: Rasmus Joensson i Åhsserö betyger edheligen at Anna legat i hans hus och han förnummet samme fehl af henne, hvilket Annas fästeman begärandhe beskrefvet, ty han akter dehrföre skillias ifrån henne och sökia Capilitet.

Nr 8 Anders i Krågerödh ............/oläsligt/ af Anders Hansson i Resta 4 rd dher till Anders eij nekar, till sadhes skohla betahla inom 14 dagar.

Nr 9 Börtha Wettesdotter pantsätter bruket till sin brodher Rasmus Wettesson 2 öresbohl, sin arfveiordh Jullsrödh för 2 Rd.

Nr 10 Olle Smedh och Efver Oelsson i Bergene, låfvadhe skohla betahla till Torbiörn dragon dhe 10 rd som dheras fadher lånte af honom deruthi dheras brodherbarn och sin andehl skohla uthleggia.

Nr 11 Herman i Rödhs svågrar och syskon nembl., Olluff i Hellesether och hans hustru Sigri Larsdotter, Hans i Floene och hans hustru Anna Larsdotter, sampt Marthas arfvingar, Ingeborg och Karin Larsdöttrar, sampt Börtha och Gunilla Andersdöttrar, förpanta sin arfveiord i Floene 5 öresbohl och 6 pennesbohl för 35 rd till Herman dheras svåger och brodher. Item förliktes Herman och Hans i Floene, at Herman behåller sin systers, Hanses hustrus Ingebors iordh i Rödh, dher emoth behåller Hans, Hermans iordh i Floene. Och tilstår Hans sigh wara skyldigh sin brodher och svåger Herman 14 rd på Gårdebruket i Rödh.

Nr 12 Befvls. Gabriell Persson öfverbevijste Jörgen på Fiellet medh 2ne ärlige bofaste män Oluf Enorsson och Lars Andersson, at Jörgen sadhe dhen tidh fougdhen lät kräfva honom resterandhe skatt för Fiället, at han ingen rätt niuther och får, mente honom böra säija hvadh orät honom skedt är. Jörgen kundhe deeet icke proskra. Ty sakfältes han till 3 ..... sölff till Cronan.

Nr 13 Oluff Kart pantsätter bruket till sin sohn Hans Oelsson 1/4 part i Hohane för 10 rd till iordhen igen löses.

1670-10-11

Nr 1 Asbiörn i Botellsrödh kräfver 4 rd af Gunnar i Floene för Rågh och korn, dhertill Gunnar ej nekar. Afsades han skall betahla Asbiörn inom 14 dagar. Gunnar sadhe Hans i Floene fick halfparten af denne spannemåhl medh honom det Hans ej nekar. Hans tillsadhes betahla Gunnar för det han fick.

Nr 2 Erik i Edh för stefnefaldh emoth Anders i Alsboe, bötha en n. söllf till Cronan.

Nr 3 Anders Christoffersson i Hellgerödh tillstår sig pantsat sin odelsiord i löfåss till sin brodher Anulff Christoffersson för 6 Rd. Item witner Anders och Lars i Strandh, at dhe andre Amundhs syskon hafver pantsat sin anpart iordh till Anullff och Ifver Christofferssöner för 6 Rd. Olle Christofferssons barn Börtha, Dårdhie och Karin Christoffersdöttrar för 3 Rd hvar och Anna, half-systern för 1 1/2 Rd.

Nr 4 Jörgen i Söböen för stefnefaldh emoth Rasmus Rasmusson i Österböen, bötha en söllff till Cronan.

Nr 5 Anders Hansson förligtes medh Anders Halfvorsson, at Anders Hansson och hans barn betahler 4 rs till Anders Halfvorsson riktigh giälldh efter Anders Hansson wärmodher Martha Andersdotter till hvilken giäldh uthsades en kov? för 2 rd och en gryta 2 rd, sedhan behåller Anders Hansson och barnen arfven efter Martha.

Nr 6 Befälhafvaren åther instämpdt Måns Pederssen i Böen, som anklaget Olle Engebretsson i Åhsen skohla för någre åhr sedhan warit wållandes i sin Brodhers Sven Engebretssons dödh, hvilken sak på sidste Tingh uppsattes till detta Tingh. Ty Olle låfvadhe befrija sigh derföre medh Witne, beklagar at allenast et Witne är nu kommit tillstädes, begärandhe det afhöres måtte. Måns ville nu neka sigh få icke anklagat Olluff för fougdhen, dok bleff han af Rätten, som flere öfvertygadt och det på sidste Tingh angifvit Sifver Eriksson i Ahlweden ifrån Fosss soken, ärlig, bofast danneman och oskylder till Oluff vittner efter aflagdh edh, at han wahr hos Svendh Engelbretsson, sedhan han stiungen wara, besugh hans skadha, tvetadhe och förbandt honom, då hadhe han fåt skadan up i Maghen och något Ister satt uthe på honom, som han stoppadhe in igen, han frågadhe Svendh hvem hadhe giordt honom dhen skadha, han sadhe, Gudh förbiudher iagh skulle liugha på någon menniskia, och tallte då förnuffteligen. oansedt han lågh bekwyet medh en stärk foth och siukdomb. Knifven hadhe han intet hos sigh. Men Oluffs brodher tedde honom hvar knifven lågh i en kofve uthi en askehogh. Oluff beropadhe sigh på et annat vitne, desslikest Hans i Storebärgh som skall komma till näste Tingh.

Nr 7 Gammal Andersson i Ryr, bekenner sigh fådt aff Joen Andersson i Lersäther dhe 9 Rd Amundh i Korsbärgene honom skyldigh war och Gammal derföre i pant hadhe 3 öresbohl iord i Korsbergene, som Joen nu behåller till dess han får sine penninger igen.

Nr 8 Olle Oelsson pantsätter bruket till Joen i Lersäther 2 1/2 öresb. sin iordh i Korsbärgene för 21 Rd till jordhen igen löses.

Nr 9 Thore Larsson i Buene pantsätter bruket till Christen i Sörboe, 2 öresbohl iordh i Öfver Norby för 28 Rd på 16 åhrs tidh.

Nr 10 Reer Rasmusson och Åsa Larsdotters arfvinger i Böneböhn, Nembl. Olle, Pedher och Hans Reerssöner, Glör Reerssons barn, Glör Glörsson medh sin egne och Anna Reersdoters barns wegner, förentes om Jordeskifte således, at Olle Reersson och Glör Reerssons barn behåller 8 öresbohl i Håffås och dhe andre syskon dhe 12 öresbohl i Böneböhn. Oluff behåller Hanses qvarnstedh i Böhneböhn och Glörs barn föllia sin odelspart till Olluff i Håffås för 60 Riks dahler.

1671-04-28, samt den 29

Anno 1671 den 28 - 29/4 hölts Laga häradstingh uthi Sörböigden å gårdhen Böen med sitiandhe häradts Nämbdh; Hans i Sandager, Niels i Hee, Engelbret i Wassboten, Christen i Säboe, Olof i Sörboe, Niels i Bergene, Hermandh i Rödh. Cronans Befalningsman Wält.e Gabriell Pedersson och Lensmannen Anders Olsson.

Nr 1 Hans Larsson i Öfre Norby, klagar at Erick Nebb öfverfalt honom 2ne gånger i hans hus, slaget honom i hufvudet uthför hans stufvedörr, hull i hufvudet medh een Större, framwijste skadhan. Hans Nebb, Ericks brodher War medh honom som yppadhe och war wållandhes i detta Buller. Dhe hadhe yxa och knif i händherna. Framfördhe sine Witne; Pedher Joensson i Norby afladhe sin edh och witnadhe, at Hans Nebb kom i Hans Larssons huus Nästförledhen kyndesmesse Ropte och Skreek, högg 2ne gånger i husset. När Pedher det sågh gick han uyh af wägen och ville intet länger wara inne. Niels Arfwesson säger, at Hans Nebb slogh honom samma tidh öfver armen. Erick Nebb svaradhe, at Hans Larsson stack honom i Buken. Hans Larsson sadhe at han nödgades wäria sigh. Hans Nebb svaradhe at han wille skilia sin brodher Erick ifrån Hans Larsson, i det samma fick Erick skadhan. Bårdh i Norby klagar at denne Erick Nebb och öfverfalt honom i hans huus, dock giordhe ingen skadha. Item gaf hans hustru een slem mundh. Nämbdemannen Christen i Säboe betygar at dessa karler Erick och Hans Nebb hafver sålundha öfverfallet Pedher Bårdh och Rasmus i Norby at dhe måtte fly från hussen.
Rätten afsadhe, at Hans Nebb, för han yppadhe detta buller böthe till Cronan 6 ..... sölf och Erick halfva skadhan för hemgiäldh. /Manhelb 16 och 18 Cap/ ?.

Nr 2 Beflningsmannen och lensmannen andraga at Håkan i Håffås är skyldigh på Cronans skatt för 1669- 6 dr sölf marker 28 öre. Bryniell ibidem skyldig för 1669 6 dr 13 öhre och en hvar lika så mycket för 1670.

Nr 3 Niels i Wigsteen Resteer Item för 1669 4 dr 18 öre och lika så för åhr 1670. Desse hafver intet i sit Bordh hvarmedh detta betahlas kan.

Nr 4 Befalningsmannen och Nämbdhen betyga, at Halfwor på Löfwerie är aldehles utfattigh, hafver intet Widahre at skatta medh för dhen Plats Löfverie han besitter. Sahle Joensson kräfver af Halfvor 10 Riksdaller, et pahr stuttandher? för hvilken giäldh Halfvor eij nekar. Afsades at Halfwar sätter Widhare löfte för sigh om han här efter Platsen Bruka sakll och betahle salle sin giöldh. / Kerstin i Löfries man/.

Nr 5 Jörgen i Söbbön klagar, at Jörgen i Åhserö skurit honom i låret medh en knif, dock är skadhan Ringa, dertill Jörgen eij nekar. Afsadhes at Jörgen i Åhserödh böthar till Cronan 1 marker sölf och förlikas medh klagandhen.

Nr 6 Rasmus Rasmusson hafver instempdt sin stiffader, begäredhe säther och bruk medh honom på een tunna skyldh eller half gårdh Söböen, dheruthi honom och hans syskons halfparther tilkommer. Modren Ingrie svaradhe at hon har förwndt? sin sohn Rasmus 3 öresboell sin egen arfveiord i Österböen, som han nu besitter på det att hon sin lifstidh allena sätheret niuta måtte på dhen tunna skyldh i Söböen som hon medh Rasmusses fadher Panta och Kiöpt hafver, dhertill sitter hon på jordhen medh 5 Rasmusses omyndige syskon at föda och klädha. Och Rasmusses egen arfvepart i Söböen kan föga mehre wara än som et öresboell. Resolveredes at eftersom eij Pröfvsdhes mehr än et Mans bruk och säthe wara i Söböen dy behåller Modren det sin lifstidh och låther Rasmus igen behålla dhe 3 öresboell i Österböe förythan leija och landsskyldh. Modhren belåfvadhe och Rasmus något höö från Söböe åhrligen.

Nr 7 Olof Nebb, sätter till Christen i Säboe i underpant 2 öresboell iordh i Norby för 27 Riksdahler 32 öre sölf mynt.

Nr 8 Martha Christoffersdotter i Elserö och Olof Olsson på Häller på sin hustrus Dåreh Christophersdotters Wägnar Pantsättia bruketligh till Brodhren Anders Christophersson een hvar 3 öresboell iordh i Uteng. Och sadhe sigh dher på lånt hafva hvar 30 Riksdahler specie.

Nr 9 Olof Olsson och Gammal Andersson / i Ryr / bestå sigh bekommit 7 1/2 Riksdahler i forhögningh på dhen 1/2 gårdh hangen af Anders Olsson.

Nr 10 Asbiörn och Hans i Böen klaga at Olof på Åhsen hafver såådt een kas, som dhe påsin egen Egendomb hugget hafver det Olof ej förneka kan: afsadhes at Olof bötha, tage both till Cronan 3 marker sölf och rågen förbruten til Jordägander.

Nr 11 Joen Olsson bekenner at han hafver tilfyllest och Krehtigh? bekommet sin Möderne arf af sin halfbrodher Christoffer i Watnerö. Och Anders Olsson i Selelundh låfvadhe betahla Joen sin resterande arf Anders hos? sigh hafver till hösten först kommendhes.

Nr 12 Olof Nebb tillsadhes så frampt han sin hustrus odell i Norby bortleija eller pantsättia will och sielf dhen bruka skall, han dhen först biudha Bårdh och Rasmus i Norby sin hustrus släcktinge.

Nr 13 Anders Andersson Borger ifrå Oddewaldh pantsättier brukeligh till Engebret i Wassbotten 3 öresboell iordh i Onnerödh i Hee soken för Et hundradhe slette Dr och 2 Tunner Malt till Jordhen igen inlöses.

Nr 14 Niels Andersson Wedh i Röene pansätter brukeligh sin odelsiord i Mörken i Bollären /Mo socken / för 9 Rixd. 2 sletter marker till Erik Olsson.

Nr 15 Niels Tollesson i Hee bekenner och tilstår, at han medh sin hustru Martha hafver tilfyllest fåt och bekommet af hans Excel herr RiksRådet och Gorverneuren dhen högwälborne herr Harald Stake dhe 143 Riksdahler hvilka Niels hadhe Pantat Hee gårdh före som hans Excel nu hafver kiöpt af Rätte ägandhen Herr Öfwerste leutenant Olof Bröstfeldt och hans frue.

Nr 16 Olof Engelbretsson i Åhsen framfördhe Widhare sine Witne at giöra sigh oskyldigh i sin brodher Swends dödh, som Måns i Böen skall hafva uthfördt at Olof warit Wållandes uthi.
*Hans i Störbärgh Witnadhe efter aflagdh edh at Olofs brodher Swendh lågh illa siuk och svagh i een stärck soot och siukdomb. Och då hadhe han fåt skadha af een knif, hvem det giordhe Wet han icke, han frågadhe honom hvem det giordt hadhe, åd kunne Swen ingen beskeedh giöra therom. *Barbro på på Åhsen ärligh danneqvinna Witnadhe, at hennes Sahl. Mandh Louf Ifversson, sadhe för henne, at han war hos Swendh sedhan han hadhe fåt dhenne skadhan, då han fråggadhe Swendh hvem det giordt hadhe, kundhe ingen Rätta sigh efter Swends svar. Stundom sadhe han fiendhen det giordt hadhe, under tidhen föregaf han annat, ty Swendh Rasadhe i een Stäck siukdom.
*Måns i Böen framkalladhe dessa Mändh at Witna; Olof Joensson ärligh Mandh, hvilken frivilligen giordhe sin edh och berättadhe, at han war hos Swendh, sedhan Swendh stungen war, rågadhe hvem honom samma skadha giordt hadhe, svaradhe fulla weet om at iagh icke giordde det sielf, det skedde om natten, och Swendh Rassade i een stärk siukdomb.
* Hans i Sijvijk betygadhe at Swendh ågh illa siuk och fåt sin skadha i Magen af een knif medhan han siuk war och han spordhe icke Swendh hvem det giordt hadhe. Swendh blef dödh i dhen danskes tidh då krigen begyntes.

Rätten kunde inga skiähl förnimma af föregåendhe Witne och Ransakning, så nu som på förbyginger tingh 1670 dhen 11 October, at Olof Engelbretsson hadhe stunget sin brodher Swendh, Medhan Swendh lågh siuk. Uthan Måns sådant af afwundh till Olof angifvit hafver, hvilket Måns och Olof blef efterlåtet.

1671-08-12

Nr 1 / Processen mot Kerstin i Löfry från Hee socken / Hede sn / se 1671-04-29 N° 4 / Avskrift ur Hede Hemb. årshäfte 1992 sid 35.
"Då ställdes inför rätten Kirstin, Halwars hustru i Löfry av Hee socken, som befallningsmannen Gabriel Persson i sommras hade låtit arrestera och hkte taga, för att det att Lars Olufsson i Hällesäter tillade henne hava förgjort sin hustru Dordj. Vilken säges hava lovat ont och därpå är strax sjuk och död bleven".

Året är 1671. Kristin i Löfry står anklagad för att ha "förgjort" en annan kvinna, Dordj. Det handlar om en häxprocess vid Qvistrumsbro.
Fogden Gabriel Persson hade bestämt att Kirstin skulle få lämna Löfry, torpet som hon sedan minst tjugo år brukat tillsammans med sin man. Nu skulle Lars Olufsson och hans maka Dordj ta över. En dag såg Kirstin nämnde Lars gå omkring och gärda runt ägorna på Löfry och vad värre var, hennes egen man, Halfwar, hjälpte honom. Då rann sinnet på henne och honsade både det ena och det andra till de båda karlarna. Hon kunde inte tåla att hon skulle trängas från gård och grund och hon sade något i stil med " en skulle mista lifwet dherdöre och dhe andre passlig trifwas".
Lars hade också sin 15-åriga piga, Karin Andersdotter, med sig när han gärdade och hon vittnade om mötet mellan Lars och Kirstin; "Kirstin hälsade intet, Utan sade: - Signe dhem Fannen! Och bad sin man taga yxan och komma Lars döden med".
Några dagar efteråt kom Lars till Löfry för att plöja. Han hade då Dordj med sig. Kirstin mötte dem spinnande på en spinnrock, som hon hade fastsatt vid bältet. Lars och Dordj sade till henne att inte möta dem själva eller deras plog med "rocken". De bad henne lägga den ifrån sig, vilket hon också gjorde, men strax vargrälet i full gång och plötslig " blev Dordj så sjuk, att hon måste gå hem igen och när hon kom hem i huset var hon så sjuk, att hon inte orkade gå upp ur sängen, utan lade sig på en kista till dess set övriga folket kom hem och halp henne i sängen. Därefter låg hon fem dagar som hon varken kunde röra eller vända sig och blev sedan död."
Styvdottern till Kyrkoherden i Krokstad samt dennes piga besökte Dordj under hennes sjukdom och deet var också de, som svepte henne efter det hon hade dött. De sade, att Dordj misstänkte Kirstin vara orsaken till hennes sjukdom eftersom hon "lovat henne ont". När Dordj skulle svepas iakttogs följande: "tvenne hål under hennes högra arm och en svullnad där nedanför som en halv mössa. Varav också mycken materia utrann. Var ock hennes kropp ovanför livet uppsvullen, så Dordj intet mer var sig lik". Inför rätten nekade Kirstin till at ha något med Dordjs död att göra. Hon fick också medhåll av sin man Halfwar, vilken dock medgav att "Kirstin lät något illa och klagade över det hon skulle mista gården Löfry".
Fogden misstänkte att hon 22 år tidigare hade "förgjort kyrkoherden salig herr Anders i Kroksta". / se "Bohusläns Beskrivning", sid 268, av Oedmann / Häradsnämnden av Sörbygden uppgav att samme herr Anders hade "blev vid samma tid sjuk och strax död, så han ej, eller endast få dagar, låg till sängs". Kirstin och herr Anders hade just hållit på att trätas om torpet Löfry. Kirstin hade dessutom hamnat i dåligt sällskap viste häradshövdingen Gustaf Farther att berätta. Hon umgicks dagligen med "folken i Bodilsrö, som icke heller hållas för att vara de bästa".
Rätten beslöt att Kirstin skulle "försökas på vattnet". Hennes man, inte bödeln, fick vara den som placerade Kirstin i vatnet. Hon " flöt som en fogel" och visade därmed att hon var en trollkona. Kirstin utsattes för ytterligare förhör och hon "förmantes flitigt" att bekänna sin skuld til Dordjs sjukdom och död. Till slut förmåddes hon till ett halvt medgivande /säkert torterades hon/ "Ja det må så vara". " Är det så måtte Ingeborg i Bodilsrö veta där av".

Ingeborg var den första i raden av kvinnor, som Kirstin antydde vara trollpackor under denna rättegång och under hennes fortsatta bekännelse angavs allt fler. Kirstin påstod ha varit på Satans möte på Sandåkers moar tillsammans med Ingeborg, som red dit på "en Diäfvul som en grå hund med en lång rumpa". Satan uppenbarade sig i skepnas av en stor, svart hund. Hon hade också sett Marta i Hässlebräcka och Marta i Brårö där.
Både tingsräten och senare hovrätten fann at Kristin i Löfry, Ingri i Sandåker och Marta i Brårö var skyldiga eftersom de "hava bekänt sig och tillstått vara uti Satans Book inskrivne med sitt eget blod, uti hans namn döpte, druckit och ätit, med Satan bolat och avlat foster, sökt åtskillige resor hans möten, emottagit Dieflar till sina tjänsteandar, bekommit av Satan penningar och med förgärning folk skadat" o.s.v.
Dessa tre dömdes att halshuggas och därefter brännas på bål. Domen verkställdes den 22 januari 1672. Men Ingeborg i Bodilsrö och Marta i Hässlebräcka kunde icke förmås till bekännelse trots att de "flitigt förmanades till sanningen".

Nr 2 Odelsfolken i Torp blef å nyo sålundha skift dheras Jordh dhen emellan, Nembl. at Börge behåller sin arfveiord 5 öresbohl, sin hustrus Odell 2 öresboell och et Örresboell dhen jordh han pantat hafver af sin syster och systersohn Anders i Elserödh samma öresboell hafver Erick, Börges Brodersohn i förhägningh gifvwet Anders i Elserödh 5 Riks Dr och wehlat dhen panta. Och Börge Pantat dhen til förendhe före 16 Riks Dr. Ty afsadhes Börge, at gifva Erik dhe 5 Riks Dr igen, Rasmus medh sin hustru och Stifsohnen Erick behåller arfveiordhen - 4 öresboell och 4 öresboell af dhen fremmandhe Asmundh. Item niuther 5 öresboell sin arfveiordh och af dhen främmandhe.

Nr 3 Lars i Dyrtorp, Kräfver sin syster Ingeborg i Ahlnäs 8 Riks Dr för et pahr slutter hennes Sahl. Mandh fick af honom. Ingeborg kräfver sin brodher någon arf som han henne förhåller. Omsidher förentes dhe at Ingebor betahler Lars allenast 4 Riks Dr.

Nr 4 Olof Tolsson i Medböen bevijste medh nämbdhemannen Christen i äboe och Olof Påhlsson, at han hafver inlöst sin arfveiordh i Medböen 6 öresboell af Amundh Stenorsson för 40 Riks Dr.

Nr 5 Anders i Elserödh för onyttige ordh emot Rätten och dombråt, bötha till Cronan 4 marker sölf.

1671-10-06

Nr 1 Martha Larsdotter ifrån Oddewaldh kärar at gamble Hans i Sandager är henne skyldigh Bygselrättighet af hennes Odell - 14 öresboell i Sandager på 10 åhrs tidh sedhan hennes Mandh dödh blef. Hans föregifver hafva betalt henne 8 Riks Dr på en gångh sedhan hennes Mandh dödh war, dher till Martha nekar och bedher Hans bevisse. Hans framladhe een heemtingsdomb? Dat 1649 at det skall gifves 2 Riks Dr i 3ie åhrs lega? af dhe 14 öresboel åhrl. Rätten pröfwadhe wara 9 åhr det han skyldigh är. Och tilsadhes skohla betahle Martha innan Juel förstkommandes.

Nr 2 Unge Hans i Sandager hafver instämpdt Jörgen i Langön för det Jörgen Olofvandes hugget sigh löfbärg i hans Odelsskogh dher till Jörgen eij neka kundhe, sadhe gamble Hans gaf honom låf, som gårdhen eij besitter och brukas. Jörgen böthe till Cronan 3 marker Sölf mynt och betahlar Unge Hans för Löfvet.

Nr 3 Niels Eriksson och Hälgia Christensdotter, bekänna sigh aflat tilsamman Oeegte barn genom löskeläge; han bötha 12 Riks Dr och hon 6 Riks Dr efter Recesen Olof Andersson i Sörböe blef löftesman för bötherne.

Nr 4 Olof Henriksson på Kinkhem, andrager at hans Brodher Swendh Hendriksson i Holt är dödh, som brukte jempter sin egen Odelsiord hans Odelsiord 2 1/2 öres boell i Holt, förmenar sigh böra Niutha säther på sin Jord i Holt eller sannen kallat. änkian Swends efterlefverske war eij tilstädhes, uthan på hennes Wägnar sohnen Hans och Mågh Pedher i Åhrebergh, hwilke svaradhe at Platsen Sannen ej är mehr än som 5 öresboell och aldrigh warit mehr än som een mans bruk och säther. Skulle Olof komma dher in på blefve dhen gamble qvinnan förträngder ifrån sit helmingsbruk. Olof besitter ock en Odelsplats Kinkhemb dher på han sigh Wäll födher och Närer föruthan leije och landsskyldh, som samme Odell Medkommer. Och så är dhen wäll 2 Tunner. Dhe framvijste och et Contract giordt dhen 2 augusti 1656. Dheruthi förmälles dhese wara förlikte at Olof skulle besitta Platsen Kinkhemb, Det samma Contract är skedt uthi lagmannens Hans Franssons Närwarelse och Werificerat medh Sorenskrifvarens Axell Törgerssons och Mårthen Franssons Underskrefne händher. Item Contrahenternes undersatte Bomärke. Nämbden betyga at Olof sitter på een godh Plats medh Utsädhe och lundher, ock kan icke 2ne blifva beholdne på Sannen. Ty resolverades och dömbdhe Rätten at änkian sin lifstidh allena behåller sätther på Sannen dhe 5 öresboell och gifves Olof så länge landsskyldh af sin andehl Odelsiordh. Och Olof blifva sittiandes på Platsen Kinkhem förutha leije och landsskyldh, efter som på Sannen är Ringa bruk och Säther, hvar på 2ne eij kunne wara behåldne som gådt folck betyga.

Nr 5 Niels Larsson i Leerbärgh af Foss soken bekommer at hans Fadher och Modher lösa någon iord i Oleland. Nu hafver efter Modhrens dödh gifvit honom halfve lösen penningerne igen.

Nr 6 Engebret i Blåberholt, Kärer at Andhers i Ahlsboe har taget till sigh 2ne kalfvar som Anders i Sälundh solde honom för 2 Riks Dr. Anders i Ahlsboe swarar at han kiöpte dhem för 18 setinger korn. Engebret bewiste at han först köpte. Afsadhes at Anders i Ahlsboe betahler Engebret dhe 2 Riks Dr och behåller kalfwerne, dhermedh Partherne Nögdes.

Nr 7 Ifvers och Börthas barn i Langön, Giordhes skifte mellan på någon Odelsiordh i Langön och Listetorp 8 öresboell i Langön och 11 i Listetorp. Sex bröder och 2 systrar är på fvar brodhes 1 öresboell - 1 5/7 pengeboell i Langön, i Listetorp 1 1/2 öresboell. Hvar syster i Langön 1/2 öresboell 3 pengeboll och 6 pengesboell till öfvers som dhem lösa kan ifrån dhe andra som säther hafva åsätter och brukar på Langön ochChristen Ifverssons efterlåtne barn och hustru behåller åsätet i Listetorp, ty dhe hafva mäst löst och kiöpt af sine syskon theras andehl.

Nr 8 Olof Nebb gifver tilkänna at han till Rasmus Andersson i Almentorp har tilförendhe medh sin hustrus Wilie Pantsat hennes Odelsiord i almentorp för 160 Riks Dr in specie på 10 åhrs tidh. Nu är samma texmin förbigången, ty hafver han medh henne optaget på samme Joerh förhögnings penninger 7 Riks Dr till 6 marker och Pantsat Rasmus på nyt igen Jordhen på 40 åhrs tidh.

Nr 9 Gammell på Ryr Pantsätter sin hustrus Jordh i Borgen för 12 Riks Dr. Rasmus i Moen och Amundh Gammalsson Pantsätter och Jordhen ibidem för 12 Riks Dr.

Nr 10 Torbiörn Andersson bekenner han fåt af Berge på Fjellet 14 Riks Dr för dhen Odell i Bårödh hans fadher lösse för 40 Riks Dr.

1672-04-30

Nr 1 Olof i Hellesätter medh sin hustru Sigrin Larsdotter begära at fåniuta säther in på gårdhen Rödh medh sin brodher Herman Larson, alldenstundh dhe äro af lensmanen sagdhe ifrån Hellesätter gårdh och nu äro husville, det Herman eij wille gerna tillåta. Omsidher förentes dhe at Olof och Sigrin medh sin brodher i åhr niutha 1/3 part i gårdhen Rödh till des dhe kunna bätre therom förlikes. Sigrin bödh sin brodher Herman igen dhe Pantepenninger 20 Riks Dr som han af honom för sin jordh, 1 skeppa skyldh i Rödh optaget hafver. Item dhe 20 Riks Dr som Härman Pantat sin andre syster Martha i Hessebrehas jordh för, men Herman wille dhem icke anamma.

Nr 2 Lars Rasmusson i Hogane bekenner sigh aflat Oegta barn i löskeläge medh Sigrin Olsdotter i Gunnarsboe som nu icke var tillstädhes, Lars bötha 12 RiksD efter Recensen. Hans i Gissleboe blef löfte för bötherne.

Nr 3 Olof Nebb bekänner at han lånt af Christen i Säboe och hans sohn Anders 80 RiksD i 6 marker hvar RiksD, och dherföre medh sin hustru Gurie Andersdotter Pantsätter dhem sin hustrus Odeell 4 öresboell i öfver Norby, framvijste och at han Nyligen taget een Slottenes citation på samme sak till näste lagmanstingh. Christen förmente at han eij till dhenne stempningh svara bör eftersom han ännu intet Pantebref eller någon domb i saken af häreds fåt hadhe. Olof Nebb påstodh at dhe och var förlikte gifta Barn til samman. Christen sadhe om Gudh så Will, och dhe Wille hafva hvar andre.

Nr 4 Olof Nebb bekänner at han af Bårdh Rasmusson och Rasmus Wättlesson Norbye bekom -met af hvar 40 RiksD. Och till hvar pantsat dher före 2 öresboell ordh i Norby.

Nr 5 Bårdh och Rasmus i Norbye, lånt af Matthias i Öhne och Måns i Söböe 64 RiksD till- samman, och sättia till dhem dhe 4 öresboell i norby i Underpant.

Nr 6 Måns i Böen och Anders i Wäijeboell tillstå sigh hafva pantat till Frädrik Tolfsson smedh 1/2 Odelsgården Nedher Obelandh för 100 RiksD dhen dhe pantat hafver af Tron Andersson i Grebserödh i Eningdalen och honom medh flere odelsfolk först frambudhet.

Nr 7 Efterskrefne folk efter Herman i Rödh begäras framkomme och tilstodhe, Bertha Larsdotter i Åserödh sadhe sig först pantsat all sin Jordh i Rödh til Brodhren Herman Larsson för 20 Riks D och sedan dherpå optaget 18 RiksD och solt dhen till hono, lika så tilstår Lars Pedhersson i Hässlebräcke at hans föräldrar bekommet af Herman Larsson på hans modhers Jordh i Rödh, först 20 RiksD, sedhan 18 RiksD och honom såldt Jordhen. Hans i Floene säger at han med sin hustrus samtöcke .ageskift Jordh medh Herman, sålunda at han begåller Hermans Jordh i Floene och Herman hans hustrus jordh igen i Rödh och Herman gifver honom emellan 5 RiksD.

1772-06-03, samt den 4 juni.

Nr 1 Sigrin Olsdotter, säger sigh beliggen af Lars i Hogane, bådha ogifte, hon hadhe inte at Bötha medh, straffas på sin kropp för tingshuset.

Nr 2 Börtha Hansdotter, klagar at hennes grannqvinna, Börtha i Hogholt slogh henne medh en kiäp inder öret. Börtha i Hoghult svaradhe at hon gaf henne en Ondh Mundh. Börtha i Hoghult bötha 1 marker sölf till Cronan. Parterne förliktes.

Nr 3 Amundh i sandåker, klagar at Swendh Rasmusson ibidm slogh honom een örefyh, det Swendh eij nekar: Swen bötha een ort till Cronan.

Nr 4 Blef belofvat om een skogsyn emellan skruckan och Holtane.

Nr 5 Halfwar Eriksson i Gillingsböen på dahl.

1681-11-10 Hösttinget i Hällungstad

Nr 10 Oluf Persson kärar till Oluf Halvorsson för hårdrag. Oluf Persson säger Olouf Halvorsson låg på och drog i håret och den andre under. Trätan begyntes av någon dynga de trätte om, dömdes så att var plikta 3 mark för hårdrag.

1690-02-25 Nr 11 Rustningsmästaren Måns Jonsson, Odelsägarne Sven Andersson i Jutehemmandet och Hans Håkansson har tillpantat 1/3 part i Restadh, Krokstad sn. Sven Anderssons moder Anna Enorsdotter lever.
Måns Andersson i Allmuntorp för sitt syskonebarn Marin Andersdotter/ Svens syster / äger en trediepart i Restad tillsammans med sin bror. / Enor Håkansson, bror till Sven och Marin? /. Sven Andersson hade svågern Amundh i Krågeröd.

Nr 12 Olof Claesson i Biörkebräcke, plikta för köttsår på Nils Iwarsson Ibid, sex mark.

Nr 14 Anders Engelbrektsson i Sörbos systrar Karin och Ingeborg Engelbreksdöttrar.

Nr 15 Hans Arfvidsson i Starkkekierr tilstodh för rätten, att hafva Pantsatt till Joen Andersson i Leersäter 3 öresbohl Jord i Söndre Lersätter för 46 Rd Curant, eller 69 dr Smt hvarpå benemde Joen Andersson allenast betallt 40 Rd men efter dess dödh hafwer sönerna Erik och Gude Joenssöner dhe resterande sex Rd courant uthlagdt. Lembnades honom till brukeligh Underpant benemde 3 öresbohl jord inntill dess she eller dheras Erfvingar får sina uthlagde penningar igen.

Nr 19 Bråk om en kjortel; Måns i Torp, Mattes i Guröd och Olof Scharp, kallad skarpen.

Nr 20 Anders Nilsson i Hajumb klagar öfver Torp, Sandåker, Hesslebräcke, Lissletorp, Bodelsröd, vestra Hajum och Aslag i Krogslag, angående betalning för en trotshest.

Nr 21 Joen i Bodelsröd angående en häst.

Nr 38 Sahl. Peer Jacobsson i Toröd. Han hade 1 son, Jakon Persson och 2 döttrar Elin och Kerstin Persdöttrar. Elin Persdotter gift första ggn med Ahl Larsson. Deras 6 söner var; Lars, Per, Rasmus, Anders, Erik och Jakob. Elin Persdotter gift andra med Sven Rasmusson.

1690-06-02

Nr 5 Rasmus i Toröd instämt Sven i Toröd för att han med yxa slagit av högra armpipan ?

Nr 20 Den gamle blinde mannen Håkan Peerssons sohn Oluf Håkansson, som af Biörn Joensson i Stora Bergiane ähr låfwadh att blifva vidh dhes i Pantt hos honom och dhes broder Rasmus sampt systeren Martha Jonsdotter g.m. Anders Rasmusson.

1690-09-19

Nr 5 Herr didricks änka Anna Gunnarsdotter död den 4 Juli 1690.

Tunge, Sörbygden & Sodenäs

1694-02-12

Nr 24 Måns i Allmuntorp angående fyllebråk.

Nr 28 Tvist om Gränsen mellan Solberg, Hult och Sunnerhult. 4 sid.

Nr 42 Tore Tiöstessons i Kettilsröds far gift med dotter av Börgie Larsson i Kettilsröd. Håkan Nilsson på Åhsen på Dalsland, son av Nils Månsson i Bräcke. Håkan Nilssons systrar Hällia och Åsa Nilsdöttrar.

Nr 44 Hans Håkansson i Norby instämt Anders Eriksson i Bergene.

Nr 47 Sahl. Sven i Hällevads döttrar, Dordi, Johanna och Kerstin. Hällevad i Svarteborg!

1694-05-24

Nr 15 Om Lilla Håfweredh, som brukas af Frälsegården u Håby och Stora Håfweredh i Sodenäs. 15 sid.

Nr 16 Om köpman Hindrich Fockeve? från Stockholm, som strandat med sitt skepp. 1 1/2 sid.

Nr 19 Jon Asbiörnsson i Bådersrödh på sin tjenstedreng Anders Hanssons wgnar, instämt Sahl. Iwar i Gunnarsbos barn och Erfwingar Nämbl. Sonen Mickel Ifwarsson i Gunnarsboe och Mågen Hans Ericksson i Ibidem, tilltalandes dem för arfvedehl som efter skiftebrefvets innehåll denna Anders Hansson tillkommer efter sin sah. fader Hans i Brattön.
Upptättat Anno 1671 d 6 February

Anders Hanssons moderfader Iwar i Gunnarsbo, Modern Dordi Ifwarsdotter.
Jon Asbiörnsson i Bodelsröd lät uppbiuda 2ne öresbohljord i Bergeröd första gången. / Ifvar i Gunnarsbo hade en dotter till, vilken var gift med Hans Eriksson i Gunnarsbo/

Nr 24 Jon Andersson i Åseröd tilltalade en dräng Jörgen Jörgensson Ibid för han illa hanterat dess boskap hvilket af länsmannen Nils Hammar ............................?

1694-10-15

Nr 23 Sven Rasmusson i Toröd slagit Malin Andersdotter i Toröd, Malin gift med Svens styfson Anders Ahlsson.

Nr 24 Hans Hansson i Norby stämt Anders Månsson och Engelbrekt Rasmusson i Hajum.

Nr 25 Jon Hansson i Orredalen instämt Anders Månsson och Engelbrekt Rasmusson i Hajum. / Hans i Norby, Jon i Orredalen och Bryngel i Köttnekärr är bröder och har odelsrätt i Hajum /.

Nr 27 Anders Hansson i Bodelsröd upbiuder jord i Gunnarsbo, första gången.

Nr 30 Rasmus Andersson i Norby instämt brodern Siul Andersson i Borgen. Siuhl är älste brodern. Norby deras fäderne odelsjord. Deras svåger Hans Håkansson i Norby. Deras Sahl. fader Anders Siulsson i Norby. Modern lever.

Nr 38 Jacob Svensson i Skruckan å sin måg Jon Anulfssons wägnar stämt dess styffader Juhl på Löfåhsen, hvilken med dess hustru, som är Jons moder och begge oskylldehe och ogifte follck till Löfåhsen warandes dtta Löfåsen denna Jon Anulfssons medh sine syskons fädernes arfvejord som tillkommer medh honom. Jon, tre bröder och 4 systrar, hvar ibland Jon är den älste, som förmenar sig wara närmaste efter lag der boo och sina syskon uthlösa 2ne af dessa barn ähr gifta 2ne fullwuxne och tre är så stora att de jämwäll kunna förtiena deras kost. Hans Bryngelsson i Buane, som bor på Dalsland, är barnens moderbroder, som sig påtagit willia wara barnens förmyndare och måhlsman, där igeneom förmenades kunna försvara sin systrer vid bruket, men är därtill ej lagligen förordnad. Denne Hans Bryngelsson framlade ett å Tunge in Anno 1670 den 11 October utgifvet bref som bevisa, att dess barns fader Anulf Christoffersson till åtskilligea af sina syskon som betalt en summa till TrettioTre Riksdahler 40 öre silvermynt Courant uti hvilka penningar dessa barns Moder Giertrudh Olsdotter tillkommer dess treding lösningspenningar 11 Rd 13 öre, men sedan har barnen sig emellan att dehla 22 Rd 26 öre smt var af Broderns Broderlott och Syster Systerlott, belöppa på en broder 4 Rd 19 1/5 öre smt och en syster 2 Dr 9 3/5 öre smt. Bekännandes Juhl på Löfåsen sig vara utsagder näst förlidne rättan fardag, beder må bliva vid bruket med sin hustru och små omyndige barn. Conserverat. Resolution: / bl a utses Jon anulfsson till sina syskons förmyndare.

1695-02-10

§ 23 Hans Andersson i Stackekärrr har odelsjord i Söndre Lersätter.

1695-05-06

§ 8 Gunnar Svensson i Wassända uppbiudit en hehl gårdh i Wassändan för tredje gången.

Nr 10 Simon Olsson i Sörbo, styffar till Anders Olufsson i Långön, några dess halfsyskon, Christoffer i Tyft, Anders i Alsbo på sin hustrus och deras andra syskons, Anders på Långön Sahl. fader Oluf Jonsson, dess moder Ingeborg och hennes sahl. man Anders Christoffersson i andra giftet. Ingeborg Jacobsdotter gift tredje gången med Simon Olufsson i Sörbo, vilka varit gifta i 23 år. / g 1672/ Ingeborg död före maj 1695.

1695-1-15

Nr 15 Christen i Sörbos arvingar; Amund i Öhne, Hans i Norby och Anders Christensso, Kerstin och Anna. Systrarna döda trol. före okt 1695.

1696-01-15

Nr 11 Rasmus i Hällesäter, hans avlidna hustru Kerstin Arfvedsdotter. Kerstin har odelsjord i Dalsland, tidigare gift med en Per. De hade barnen Sven och Kerstin. Rasmus har sonen Olof. Kommer Kerstin från Ed i sanne ?

Nr 22 Jon i Bodilsröd stämt å sin stiuffader Rasmus i Bergeröds wegnar Sven i Sandåker för 6 Riksdahler Gielld, som Sven gitt i lösse för sin svåger Amund i Ryr, som död är. Sven kan ej näka han gått i lösse för denna sin swåger, hvilken efterlembnat sig någon odellsjord. Resolutig allt för den skull dömer rätten Sven i Sandåker till att betahla dessa 6 Riksdahler innan een månads dag förlopp med 3 ... Expenser, occh sökie sitt igen uti sin svågers sahl. Amund i Ryrs qvarlemnade liösa eller fasta Egendomb.

Nr 24 Sven Rasmusson i Sandåker instämpt sin svåger Anders Hansson i Hajumb. Anders Hanson ä ri arf på sin hustru Rangella Gammalsdotters vägnar. Anders Hanssons moderfader Lars, hade en yngre bror Jacob.
/Anders Hanssons moder var Börta Larsdotter. Jacob var Sven Rasmussons modermoderfader. Rangela Jacobsdotter var Sven mormor. Ingrid var Sven moder,/ / Lars dotter Börta gm Hans, de hade sonen Anders Hansson gm Rangela Gammalsdtr. Lars broder Jacob hade en dotter Rangela, hon hade en dotter Ingierd gm Rasmus och de hade sonen Sven Rasmusson gm Kerstin Gammalsdotter, som var syster till Rangela Gammalsdotter/.

1696-06-08 Sommartinget vid Kvistrum bro

Nr 14 Gaml. ålderstigna man Anders Asbiörnsson i Hult, Hede - 2ne syskonbarn, Hans Svensson och Hendrik Olsson som bor i gården hos honom. Henrik son av sahl. Olof Henriksson skall 1697 flytta till Kinkhem /en plats u Hult/ Hans son av älste brodern Sven Asbiörnsson ?

Nr 15 Marta Rasmusdotter i Klåbungeröd, syster till sahl. Hans Rasmusson i Söbbön/död 1695-96/. En syster Anna i Synneröd.

Nr 16 Ahl Torbiörnsson i Brunnberg aaf Dahl indtämt Biörn Hansson i Guröd. Biörns syster Börta gift med Simon i Sörbo.

Nr 20 Gunnar Larsson i Ellingebo som själv är sjuk, och i dess ställe fullmäktigat Länsmannen Nils Hammar som inlade en dess skrift i vilken Gunnar Larsson Lagligen stämt förre Nämndemannen Sahl. Herman Larsson i Röds arvingar, för 10 Rdr Courant dem Gunnar skolat givit Sahl. Herman, för det han skulle avstå och befordra Gunnar till sin Nämndemans tjänst. Sonen Jacob Hermansson mötte, som inlade en attest huru de härom varit förlikta, vilken förlikning skett uti dryckenskap, varpå penningarna sedan levererades, och strax därefter dödat Herman Larsson. Sonen Jacob Hermansson förmenar förlikning böra stånda vid makt och förmenar det Gunnar bör ännu betala de återstående 10 Rdr. denne Gunnar i Ellingebo har fuller sökt Possesionen, me såsom han för sina felaktigheters skull befinnes otjänlig, blev han ej antagen.

Resol:
Rätten fann sådant Contract eller avhandling vara oanständigt, som bör ogillas och för den skull dömde Gunnars Larsson att skola undfå 10 Rixdahler igen av Sahl. Herman Larssons Barn och arvingar. Nr 23 Om Hultane / i Sanne eller i Hede ? /

Nr 34 Simon Olofsson i Sörbos fem systrar, Barbro, Gertrud, Anna och Börta, Item Sahl. Elin Ollsdotters son Olof Olufsson för deras anpart odelsjord i Sörboe.

Nr 37 Enor Håkansson i Ahlnäs brukat i 3 år Hammars hemvist i Hällesäter.

Nr 39 Gude i Lersäter beviste med sanfärdigt vittnesskrift, att hava sig tillpantat 7 1/2 öresbohl jord i Lersätter för 82 1/2 RD eller 123 d och 24 öre silvermynt.

Nr 40 Erik och Gude Joenssöner i Lersätter låttttter uppbiuda hahla gården Lersätter i Sanne sn, som de dehls Erfft och dehls kiöpt af deras släktman och det första gången. / är släktmannen Gullbrand? /

1696-10-06

Nr 11 Om Norra Håfors, åboerna; Anders Olsson, Olof Rersson, Anders Persson, Bryngel Andersson/ född av mellanbrodern/, Anders Rasmusson / av den yngre brodern/.

Nr 31 Om gården Toröd / Sanne / och Bråten i Lerdal. 2 sidor.

1697-01-27

Nr 14 Kvarnen uppbrunnen för Jon Rasmusson i Åseröd.

1697-10-19

Nr 7 En rättegång emot Olof Calesson på Pinan, Dalsland /f.d. Bielkebräcke?/

Nr 14 Olof Knutsson i sivik.

Nr 16 Hans Bryngelsson i Röane gift med en syster till Erik Svenssons bror = Olof Svensson. Erik Svensson var så utfattig, att han inte hade kläder på livet och kunde således icke komma till tinget.

1698-06-15 / möjligen 1697 /

Nr 17 Olof Simonssonpå platsen Gillane u Kettilsrödh /Sanne/ stembdt Tohre Kiöstellsson på Kettilsrödh.

Nr 18 Upplästes förlikningh skrifteligen under vittne författadt mellan Joen Esbiörnsson i Båorsrödh och dess swägerska Enkian Börtha Hermansdotter angående dess barns odelljord och bruuk i Bådelsröd.

Nr 21 Joen Asbiörnsson i Bådelsröd instembdt Anders Möllnare widh Brålands Qwarnar, för Lånte penningar Nio Dahler Silfvermynt i förliden Wåhras på 3 Wekors dagh. Anders Möllnare som boor allenast een fierdings mill fär drån ( Tredskas ? ) framkomma.

Nr 26 Twist i Åseröd om några åkrar.

Nr 27 Rasmus Andersson i Åseröd instämt Hans Håkansson i Klåbungeröd.

Nr 31 Gunnar Larsson i Ellingebos halvbror Olof, har döttrarne Karin och Anna.

Nr 34 Jon Andersson i Önnes systrar Sahl. Karin / Halvbarn/ och Anna.

Nr 39 Esbiörn Christophersson i Almuntorp. / i detta mål är många personer uppräknade/.

Nr 41 Boörn Hanssons i Guröd svåger Simon Olofsson i sörboe med dess hustru Börta Hansdotter / Björns syster/ är Björn broder till Arvid Hansson ?/

1698-02-14 Nr 6 Drängen Rasmus Svensson i Hajum, löskakäge med ogifta Helga Svensdotter född på Dalsland och tjänt hos drängens broder Nils Svensson i Hajum. Drängens föräldrar uppföda barnet.

Nr 11 Om Gunarsbo, 1 sida.
Mickel och Hans instämt dess gårdsbönder Håkan och Lars Anderssöner för ett stycke äng Phölehagen. Håkan i Ryr, deras svåger/ är han svåger med Håkan och Lars eller med Mickel och Hans ?/

Nr 13 Erik Jonsson i Bergane och Måns Lejon. / Ryttare /

Nr 14 Oluf Christensson från Brygge bor i Köpanhamn.

Nr 16 Hustru Lisbet Olsdotter som äger Olof Nilsson i Flogene? Lisbets farfar Sold Hans Brugtsson i Bro socken, odelsburen till 8 öresbohl i Klofvene i Svarteborg.

Nr 21 För rätten bekände Nm Jacob Engelbrektsson i Ånnerödh /Hede sn/, att hafva af dess hustru Börta Hermansdotters Bröder Sahl. aflidne Nm Herman Larsson i Rödhs söner Lars, Jacob och Hans Hermanssöner uppburit och hvar dhera 10 Rdlr, som giör 30 Rdlt Courant eller 45 Dr silfvermynt och dherföre Pansatt dess hustrus odellsjord i Rödh till dess se får sine uthlagde pantepenningar igen. / deras enda syster!/

1698-05-24

Nr 10 Tolle Olsson i Bergeröd, enkelt hor.

Nr 31 Herr Jockum kom till pastoratet för 15 år sedan / Krokstad pastor./ Halvar Svensson har haft en profetia och säger sig talat med gud, dog för en månad sedan i Kettilsröd, Sanne. Skall begravas avsides i kyrkogården utan präst och Cermonier.

Nr 33 Jon och Anders Rasmussöner i Håffås. Jons son Björn Jonsson i södra Håffås, bott på sin hustrus jord í Bergane där han son Jon Björnsson nu bor. Anders Rasmussons son Bryngel Andersson bor i Norra Håffås.

Nr 35 Anders Asmundsson i Torp, bror till Olof Asmundsson i Torp.

Nr 36 Tore Nilsson i Gunnarsröds, son av Sahl. Nils Olsson.

Extra Ting; Ingeborg Andersdotter i Foss. Hängt sig.

1698-10-03

Nr 1 Crone Befallnings Mannen wellbet.de Greger Kal, ahdde till Tinget instembdt twenne åboer på Biörkebräcka; Ifwar Mickelsson och Amundh Classon, som förmedelst någr Engeskillnadh hafva kommitt i trätta, så att dhe medh Liarna hvarandra skadadt, som dheras framwiste ärr och märken herwidh Tingbordet skådandes; detta skiedde för åtta weeckur sedan eller först uti Augusti månadt. Lars Andersson och Knud Jacobsson i Kierkebräcka, som äro dhe föreskrefnas gårdboar och grannar, wittnade dedt Amund gick och slogh, och Ifwer kom och skull hellpa sin son slåå, då sade Amund, nu kommer fuller du Iwar och vill slåå mig, searade Iwar, det får iag giöra och i det samma foore dhe på hvar andra medh Liarna. Amund fådt af Lie Udden 2ne såår, ett baakom wänster Öratt och dedt andra i sidan undre wänstre armen, beggie Utan Lyte. Amund theremoot huggitt Iwar, ett stoort styke af Tummelfingeren på högra handen, att Ifvar blir meen föhr deraff, 2ne småå såår i hufwedet och ett Litet på högra axlen. Iwar haar ej kunnat giordt sitt arbete. Elliest ähr denna Iwar mykit o=rolig och trättesamb. Resolutio:
Rätten Dömde Amund Classon skohla plikta för full såhre, som huggitt Iwar Mikelsson wanföör i Tummellfingren 20? efter dedt 6 Capi: såramåhl Bl. med willia L:L och för 3ne Köttsåås 9? efter dedt 10 Capit: Dito Balck. Iwar skall bööta för 2ne små köötsåår på Amund, sex marker. Och till altt förekomma dem emellan widare slagsmåhl, sattes dem wite emellan hvilken dhera bryter, plikta soknekyrkian, Sanne bend., sex dahler Sillfw Mt: Desslikaste skall Iwar plikta för Oliud och högnande till Knut i Biörkebräcka, som skiedde innför Rätten ................... 3? Smt.

Tunge m fl AIa:5, sid 558-559

Nr 40 Örjan Eriksson i Söörbo, svåger med Asbiörn Rasmusson i Fisketorp.

Nr 45 Anders Rasmusson i Gisslebo instämt sin broder Hans Rasmusson i Hougane för dess odells arvepart i Hougane. 5 bröder och 5 systrar. 3ne bröder efter moderns död, döda och omkombne. Brodern Erik har ingen på 14 års tid hört av.

Nr 3 Örjan Eriksson i Sörbo.

Nr 4 Göde Jonsson och Erik Jonsson / Lersäter i Sanne/

Nr 11 Rasmus Svensson i Lilla Åboland.

Nr 12 Erik på Huset under Hällungstad, hans hustru Elin Hansdotter brorsonen, ryttaren Jons Olofsson Tranas odelsjord i Hultane. /Hennes brorson?/
Sven Hansson i Hultane, fadern / Svens och Elins?/ Sahl. Hans Svensson i Hultane.

Nr 25 Jon Olsson i Tveten.

Nr 27 Jon Andersson och Anders Asmunsson i Torp.

Nr 39 Sven i Hajums hustru.

1699-02-20 Nr 7 Gunnar Andersson i Hällungstad tilltalar John Törgiersson i Söbbhullt.

Nr 8 Jon Esbiörnsson i Bodelsröd tilltalar Olof Simonsson på Gillane.

Nr 11 Skåttan; Olof Rasmusson och Hans Larsson. Olof Rasmusson död emellan 30 Oct 1698 20 Feb 1699. Hans änka Kari Steenorsdotter. Olof Rasmusson har odelsrätt genom sin fader.

Nr 19 Olof Tollesson i Sunåhs, Järbo sn, hade lånat ett svart sto av sin svåger Gunne Eriksson i Sunåhs, som blef stulet och har återfunnits hos John Rasmusson i Åseröd i Krokstad sn. Även ett smidiestädh blev stulet från Olofs granne Gudmundh Svensson i Skiählesätter. Joen Rasmusson tillbytt sig stodet från Sven Larsson i Halleröd från Norge i Idh soken för en svartbrun häst, som nu till våren blifver fem år.

Nr 22 Tvist emellan Amund och Ivar i Biörkebräcke om ett stycke äng, som Ivar skall tagit med våld.

Nr 23 Kari Törgudsdotter i Ketilsröd, Anna Aslagsdotter i Åsneröd och Amund Andersson i Hullt tilltalar deras syskonbarn Ifwar Mickelsson i Biörkebräcke för 1/12 öresbohl dheras arfveligh tillfalldne odellsiordh i Biälkebräcke som han besitter och brukar och ger dem ingen rätt för hvilken är dhem i arf tillfallne efter dheras farsbröder, begiära, at Ifwar, som besitter och brukar iorden will dhem uthlöösa. /En Iwar i Björkebräcke hade sönerna Mickel, Törgud, Aslag och Anders. Mickel hade sonen Ifwar, bosatt i Björkebräcke, Törgud hade dotter Kari bosatt i Ketilsröd, Aslag hade dottern Anna bosatt i Åsneröd och Anders sonen Amund bosatt i Hullt/.

Nr 28 Oluf Knutsson i Siwiken som druken och full kom inför rätten. Ty plikta 3 ..... till Treskiptes Frällse.

Nr 29 Om gården Solberg i Krokstad.

Nr 30 Sven Eriksson i Stensryr, Christopher Hansson i Kopparhult, Christophers farbroder Hans i Kopparhult. Hans i Kopparhults 6 döttrar; Kirsti, Barbro, Karin, Barbro, Anna och Sidsilla Hansdöttrar. Om arfvejord i Sandåker.

Nr 31 Torsten Johnsson i Bärgerödhs tvenne systrar, Kerstin och Ingrid samt brodern Olufs barn, kärar till denna deras Sahl. bror och farbrors hustru Sigri Sifversdotter i Bergeröd för arfveiord efter dheras bror och farbroder, angifvandes, att hon Enkian uthan deras weetskaph har låftett skiefta genom en fremmat Man John Esbiörnsson i Bodelsrödh, som icke är Eedssvuren. Wad som fantes i boet i Löösören har han sielf mäst behållet. Odhelsjorden, som hon är giftingqvinna till, till gields betahlnings låhtet uthläggia /i/ gieldenererna icke heller bevist med skiähl och skifte dheras fordran wara richtigh, synes dhem altså, att dhetta skiefte wara olagl. giordt.

Nr 32 Hans Classin i Wattneröd och Lars Olofsson i Biörnåhsen. Lars Olofsson räknar sigh för Odelsman till det halfva Skattehemmanet Wattnerööd i Sanne sn.

Nr 33 Sahl. Knut i Hermansröds hustru Mali Jacobsdotter, som är vid pass 80 år gammal, vill vara och blifva hos sin sohn Olof Knutsson den yngre på Hermansrödh.

Nr 34 Arf efter Knut Andersson i Hermansröd, som sonen Herman tillkommer, alltså påstås brodern Oluf Knutsson i Sivik, att taga den till sig och giöra dher före reda här på fodras. Den yngre brodern Oluf Knutsson i Hermansröd. /Knut Andersson och hans hustru Malin Jakobsdotters söner Olof i Sivik, Herman och Olof i Hermansröd/.

Nr 38 Olof Knutsson den yngre i Hermansrödh förliktes medh bägge sine systermänner, Biörn i Blåbärshult och Olof Månsson i Böhn, att han skall betala dhem på broderens Anders Knudtssons wegnar, som bor i Norge på Måss.

Nr 39 Anderss två söner, Olof Andersson i Sörboe och Rasmus Andersson gift med Marta Enorsdotter. Martaa broder Tore Enorsson har en son Anders Torsson i Allmuntorp.

Nr 40 Anders i ............... barn; Måns i Krågeröd, Amundh i ......... och dottern Brita i ...... .

Nr 41 Sahl. Christopher Hanssons son i Sönder Restadh, Esbiörn benemad.
Gutorm Olufsson i Anno 1639 den 1 Junii till Jöns Månsson i Restadh utlånat 24 Riks Dahler.
Gunnar Hansson i Röödh, Anders Sifversson i Restadh, Anders Andersson i Gateberget, Rasmus Wättlesson i Hällesäter, Hans Larsson i Skruckan, Olof Hansson i Hällungstad.
Om skattegården Söndre Restadh, som är sex öresbohl. Christopher Hansons hustrus odelsjord. Måns Andersson i Krågeröd fick 24 Rd av Christopher Hansson, som Jöns Månsson lånat av Gutorm Olufsson år 1639.

Nr 42 Olof Olofsson i Fjölla, Bullaren, har tidigare bott 28 år i Hajum Wästergård och återflyttade för 7 år sedan.

Nr 43 Om Simon Olofsson i Sörbo.

Nr 44 Om Simon Olofsson i Sörbo.

Nr 45 Sven Rasmusson i Toröd vägrar betala igen korn till Sven Nilsson i Buane./ Bodane /.

Nr 46 Amund Classons hustru Barbro Torbiörnsdotter, hennes bror Knut Torbiörnsson och systrar Margareta och Kari Torbiörnsdöttrar samt en broder Jon Torbiörnsson. Torbiörn Månssons odelsjord i Kåtebohl.

Nr 48 Om Hajum Arvidstuga.

Nr 49 Om Hultane

Nr 50 Anders Jonsson i Tveten, svärson till ett syskonbarn till Rasmus Olofsson i Åhsen på Dahl, angående Medbön. ( Åhsen på Dal= i Lerdal?/

Nr 52 Sistlidne 10 Dec hade Jon Andersson i Öhne förlorat sin kjölna genom wådeld, innehållande 1 1/2 Ta Malt.

Nr 55 Håkan Jacobsson i Gunnarsbo, hans svågrar Mickel och Hans Ibidem. Håkans hustrus odelsjord i Gunnarsbo.

Nr 59 Ivar Trullesson i Österböhn med sin hustru, sålt och afhänt Tree öresbohl i Sör boe och eet öresbohl i Flovene, hustruns arfvejord, till hennes farbror Nm Olof Andersson i Sörbo. Hustruns fader / olofs bror / Ifwar Andersson i Österböhn. Olofs söner Anders och Erik Olofssöner, Ifwar Trullssons hustru Brita Ifwarsdotter.

Nr 60 Anders Hansson i Sunnerhult bekommet och uppburit av Esbiörn Larsson i Hullt 30 Rd sm Courant, pantat till Esbiörn dess arfvejord i Hullt, som är Tre åttingar i gården.

1699-07-05

Nr 3 Brita Svensdotter i Röane, hennes man Hans Bryngelsson, deras granne Olof Reersson. Slagsmål med bara händerna, efter hvilket Olaus Bryngelsson avled.

Nr 4 Guri Olofsdotter i Dahlens svåger Erik Olofsson i Mörken och brodern Asmund Olofsson i Dalen.

Nr 14 Jöns Nilsson i Bergene om huseröta på Trynebacka.

Nr 16 Nm Olof Andersson i sörboe död och Joen Esbiörnsson letser till hans efterträdare.

Nr 18 Matias Halvarsson och Olof Svensson i Röane.

Nr 22 Tore Arfvidsson i Solberg, Krogstadh.

Nr 26 Om Öhne. Sahl Olof Håkansson /trol. senil på äldre dar/ sönerna, nm Olof Olufsson och Pehr Olufsson.

1699-07-22 Extra ting emot Dragon Erick Glasbärgh och hans far hästegällaren Erik Olofsson. 8 sid, angående bruk i Svarteborg.

1699-10-09

Nr 3 Nm Jon Esbiörnsson avlägger sin nämndemanna Ed.

Nr 9 (Töftedal?)

Chridtopher Törgiersson i Prästgården, Andhers Olufsson i Lerqvilla gift med Christophers syster. Dheras morbroder Anders Olufsson i Bergane hafver bortpantat dheras farmors jord i synnerödh till Arfvid Esbiörnsson som är 2 öresbohl iordh för 60 Dr smt och behålliet sin egen odelsiordh i Södre Borgen och dhen sedan för testamenterat till sin broer sohn Oluf Påwelsson Ibidem, som utan lifsarfvingar är död blefwen. Williandes dess systersohn Lars Biörnsson i Borgen. Systeren Ingri Påwelsdotter, Syster Sohnen Olof Olofsson och Styfdotteren Mali Olofsdotter, sig samma jord i Prästgårdhen och Anders Olufsson i Lerqvila, att dheras mohebror, Anders Olufsson i Bärgane icke hade macht, att afhända sin hustrues odhel och behålla sin egen ograverat, utan påstår, att måe får inträda i Sahl. Anders Olufssons jord i Borgen igen så mycket som kan svara emot dheras farmohrs iord i Synnerös och at dheras broersohns arfvingar måste Löösa Synnerröödh jorden igen och dhem dhen ograverat tillställa, till hvilken Endhe dhe hit till tinget stämbdhe äre som och så mötte, och upvisa ett bref gifvet på tinget i Hällungstadh den 12 Junii År 1674 dheruti förmähles, att Anders Olufsson hafwer bekommit af sin broersohn Oluf Påfwellsson i Borgen sin Rd och will gifwa sig undher honom i sin lifstidg. Allden stundh han är en gammal och siuk man som inge barn har, eller förmåer någott bruuk att förstå och dher emoth uplåftet och afstådt från sigh och alla sine arfvingar till benemte Oluf Påfwellsson och hans arfvingar fyra öresbohl sin egen odels och arfveiordh, som ligger i Söndre Borgen att nitta, brucka och behålla till ewerderhlig odhels ägendomb, påstår att blie dher widh handh häfdhe, alldhenstundh han Oluf Påfvelsson efter sitt lösse försörgdt och underhållet sin farbror Anders Olufsson till hans dödedagh.
/ se uppställn. över släktförh. i pärm dommål! /

Nr 10 Anders Olofsson i Lundby på Dahl / Töftedal/ lät Exhibera eett Kiöpebref gifvet af Oluf Olufsson? i Gysätter på dhesss fasta arfveiordh i Borgen, emoth upburne 24 Rd Courant Weedhepenningar och upbodh nu första gången.

Nr 11 Anders Olofsson i Lundby/ Töftedal / lätth upbiuda 3 öresbohl iord i Söödra Borgen som Böre i Bärgh på Dahl hadhe förpanta till Oluf Påfwelsson och Olof Andersson för 30 Rd - första ggn.

Nr 12 Juhl och Oluf Amundssöner i Dingle plikta slembnefall. / stefnefallt? /

Nr 13 Ödhsmåhls boerne anklagar Lar Bryngelsson, Anders Olufsson, Juhl Amundsson och Aslag Larsson i Dingle.

Nr 14 Olof Tohrsson och Gulbrand Olofsson i Prästg. plikta för dhe olofvand. från tinget varit.

Nr 18 Lars Biörnsson i Borgen och Ifvar Trullsson i Österböhn förliktes.

Nr 27 Åborna i Grinåhs har instämt åtskillige Rådh och Handelsmän samt någre hustrur från Uddevalla. 4 sid.

Nr 58 Håkan och Lasse Andersson, söner i Gunnarsboo uppviste dheras Sahl broder Christen Anderssons hustrues, hustru Kirsti Söhrensdotters utgifne bref Ao 1698 den 28 Oct.

1700-02-26 / Ting i Gården Bodilsrödh /

Nr 2 Hans Larsson i Skåttene och Gunnar Larsson i Ellingebo / bröder /.

Nr 5 Om Trehörent och Gunboröd. Flera pers. omnämnda.

Nr 6 Esbiörn Rasmusson i Fisketorp anklagar Anders Andersson i Adelsboe för grovt djurplågeri.

Nr 7 Om Söndre Håffors och Bergane.

Nr 14 Ingrid Andersdotter i Sifvertorp, gift med Sahl. Per Hansson.

Nr 16 Röane och Hålteröd. Lagmansdom från 1524.

Nr 26 Anders Rasmusson i Håffårs å sin och syskonens vägnar.

Nr 27 Om Håffås.

Nr 33 Mårten Andersson i Bratöhn tilltalr Sven Eriksson i Hajumb.

Nr 34 Mickel Ifwersson i Gunnarsbo tilltalar Nils Svensson i Hajumb.

Nr 37 Lars och Jacob Hermanssöner i Rödh. Om Pantebrev.

Nr 38 Serganten Manhaftige Måns Johnsson hadhe instämpt Dragonerne Lars Larsson och Johan Höök och bönderne Anders Biörnsson på Skougen och Tohre Öriansson i Österböhn och fordrar af Lars Larsson 7 1/2 Dr?, af Johan Hööck 12 D, af Anders Biörnsson 6 D och af Tohre Öriansson 3 3/4 D alt i Silf mtt. Låntte redhe Contante penningar dhem han nu begiärer få igen betalte.

Nr 39 Sifwer Svensson i Sörbos systrar, Sigrri, Anna och Kari Svensdöttrars odelsjord i Söbo Norre skattegård.

Nr 40 Mickel Ifwarsson och Hans Eriksson i Gunnarsbo förlikta.

Nr 42 Barbro Ivarsdotter på Näset, brodern Mickel Ifvarsson och svågern Hans Eriksson i Gunnarsbo.

Nr 47 Olof Törnegren i Hässlebräckes svågrar, Jacob Persson och Tolle Olsson i Ståckelanda på Dahl.

Nr 53 Om Hultane i Sanne sn. Sven Hansson, bonde och Rusthållare, Ifvar Christophersson i Lilla Buurhult på Dahl, Måns Bryngelsson i Åkesäter på Dahl och Sven Bryngelsson på Hällevad i Sanne.

Nr 54 Dragon Lasse Andersson i Flofvene och Anders Jonsson i Tweten instämt Dragonen Lars Larsson och dess hustru Maria Söhransdotter? i Hajum, angående stöld av 2 får. Lasse Andersson / Hansson ?/ gift med en Barbro.
Drag Lars L och dess hustru neckade bägge här till och wehla ingalunda tillstå gierningen utan begerar domb. Lasse önskar att gudh ville låtha skee teeken på honom här för rätten och straffa honom om han är dher till skyldig. Orden war ej så snart af hans mundh talte som han genaster 2ne gånger efter hwar annan för tingsbordet falt nedher och lycka som han fick dhen fallandhe siukan så han måtte bäras uth af stufwan.

1700-06-18

Nr 5 Erik Johnsson och Biörn Johnsson i Bergane om ett lån.

Nr 10 Pähr Mattisson i Öhnes halfsyster Marta Persdotter i Önne. Pers fader Sahl. Mattias Torbiörnsson, Martas avlidne man Amund Christensson.

Nr 11 Om Hultane. Flera släktförhållande! Aslag Andersson i Sandåker fullmäktige för Christoffer.

Nr 21 Ifwar Eriksson i Asprång, son av Erik Ingwaldsson i Stora Stackekierr. Modern Dordi Alfsdotter, som har odelsrätt i Stackekierr.

Nr 25 Erik Torbiörnsson i Korsbergane gift med en syster till Giöde Jonsson/ fr Lersäter i Sanne/

1700-10-08

Nr 4 Om två män från Norge. 8 sid.

Nr 14 Om Övre Nordby. 2 sid.

Nr 18 Om Olof Olofsson i Österbön.

Nr 21 Anders Aslagsson i Prästebohl uppvisar för rätten 6 vargskinn.

Nr 24 Marta Pehrsdotter i Öhne gift med Sven Rasmusson i Sandåker.

1701-03-11

Nr 3 Nm Simon Olofsson i Sörbo död. Efterträdes av Anders Olofsson i Sörbo.

Nr 4 Sahl. Olof Nilsson i Solberg, gäld till Rådmanne i Uddevalla Pehr Bryngelsson. Olof Nilssons svärsöner Olof Adolfsson och Ifwar Olofsson, bägge hemmahörande i Solberg.

Nr 6 Nm Olof Olfsson i Öhne förmyndare för Sven Lundbärgs omyndige Styfsohn Bengt Anderssons fadherarf.

Nr 11 Sahl. Anna Enorsdotters Erfvingar, Hans och Enor Håkanssöner, som odehels och börde till Trefierding hemmanet arderten öresbohl i Skattegården Wästere Restadh. 5 sid.

Nr 12 Göran Hansson i Medböns swåger Anders Larsson i Stora Brattön.

Nr 25 Andes Olofsson i Lundby på Dahl berättar huru som dess Sahl. Swärfader Olof Svensson i Borgen hadhe någon jord i Ödsby på Dahl dhen han bordt såldt och derpå uptaget tie Rd för hvilka penningar han löst till sig igen ett ängenäs under Söbböhn. Sedhermera och efter dess dödh skall den / successor mathimony? / Olof Påfwelsson i Borgen hafwa uptaget på samma jord i Ödsby Siu Rd och där iämpte infordrat dhe tie Rd somdess förman Olof Swensson hade utgifvit på ängenäsett och dhen allt till sin och sine senare hustrus och dheras arfvingars nytta anlagat i bergars jord, dher lykeväll dhes hustrues fädernes jord på dahl i Ödsby gård är blefven dher före försålder. Förmodar dher före får niuta så stoer dhel i Borgen somkan svara emodt samma penningar som är tillsammans Siuton Rd.
Oluf Påfvelssos styfsohn Stenor Olufsson och Syster sohn Oluf Olufsson och andre Systersohnen Lars Biörnsson wore här tillstädes och berättade att sedan som Anders i Lundby sollde sin jord i Ödsby på Dahl har ståedt tie Skiepte, såsom först efter Anderses Swärfader Sahl. Oluf Swänsson, som för 40 år sedan dödde, sedan efter Swärmoderen Sahl. Tohra Torbiörnsdotter och sidst efter Andersses hustrus styffadher Oluf Påfvellsson och på intet der warett någott taltes Rordt om dhena Jorden eller dhe 17 Rdr förän nu att skierpte stodh efter styfmoderen Sahl. Olugh Tomasdotter Juläg? giordhes här iämpte eett qvittens gifvet af Anders Olufsson d 16 Dec Anno 1691, hvar uti han bekienner, att han medh sin hustrues Malin Olufsdotters ja och goda minne är well förlyckter och öfvereens kommen medh dhett bytte och arfskiepte. som hustrun hadhe att fordra effter sine sahl. föräldrar, att dhett oklandrat och oryggelig skall ståe hvilket qwittens Anders tillstodh hafwa utgifwet på dhett Olof Påwellsson icke skulle blifwa hindrad med sitt senare giffte. Och håller dhett för gådt, men säger at dher medh förståes allenast löösöhren och intet dhen fasta jorden. Swarandherne säga, hadhe han haft något att klandra på jorden, hadhe han boerdt precuverat? sådantt den tyden och icke gifvet eet så obsolut qwittans.

Nr 26 John Rasmusson i Åsserödh och Anders Hansson i Ammunnerödh kärar till Christoffer Torgiörsson i Prästegårdhen på Dahl för någre pengar till Sextio Dr smt, som han ärhållet domb på Anno 1699 d 9 Oct, att Oluf Påwellssons arfvingar i Borgen skohla betahla för någon Jord i Synnerödh, uti hvilka penningar dhe förmehna böra hafva sin låth och dehl så well som Christopher effter deras förfäder vare så när skylldhe till jorden i Synnerödh, som Christophers förfäddher . Christopher nekar dher till intet, utan vill unna dhem dheras part dheraf, eftersom dhe är arftagande dher till, allenast dhe wehla beståe honom dhen omkåstnadh och dhe expenser, som han användt till att Vindicera dhessa Jordpenningar igen.

Nr 28 Ifwar Mickelsson i Bärgerödh fordrar af Oluf Olufsson i Åserödh Sex Dr smt, som Olufs Swärfahr Aslag Ifwarsson i Biörkebräcke hadhe uppburet af Ifwars fadher Mickel Andersson på jordelöösen i Biälkebräcke. I lika måtto fordrar Ifwar Mickelsson efter Sahl. Amund Andersson i Hult Tre Dr, som han jämbvähl upburet af Ifwar Mickelsson på Jordelössen i Biälkebräcke.

Nr 31 Om Ifvar Mickelsson i Bärgeröd.

Nr 32 Om Amund Classon och Sahl. Hans Classon.

Nr 33 Om Oluf Pehrsson på Måssen i Sanne.

Nr 36 Mårten Hansson i Lilla Lersätter instämt Erik och Gudhe Johnssöner i St Lersätter.

Nr 37 Oluf Olufsson i Söböhns hustrus broder Sahl Torsten Johnsson i Bärgerödh. Torstens broders dotter Sigri Olofsdotter och svåger Sven Rasmusson på Kantorn.

Nr 38 Sven Rasmusson i Kantorn på sin hustrus wägnar, Olof Olofsson i Söbbön på sine barns wägnar och Sigri Olofsdotter på sine egna wägnar. Johan Andersson i Bärgerödh.

Nr 40 Afwid Esbiörnsson i Synneröds twenne söhner, Rasmus och John samt twenne dheras mohrsystras Kari och Barbro Esbiörnsdöttrars barn och arfvingar, som är efter. Swärsohnen Gulbrand Biörnsson på sin hustrus och hennes sydskons wegnar och efter Barbro, sohnen John Olufsson i Åhsen på sin egen och sine sydskons wegnar kiärar till dheras fadher och morbrodher Anders Esbiörnsson i Hullt, för någon iord i Hullt. Arf efter dheras faderfader och mohrfadher. 2 sid

Nr 42 Oluf Svensson i Häslebräcke, hans Sahl Swärfolk i Hogane, dess svåger Jacob Hemansson i Rödhs hustru och den andre svågeren Lars Andersson i Åseröds hustru . Jacob kunde ej komma på grund af sin sjukdomb, utan skickat sin broder Lars Hermansson.

Nr 45 Erik Örjansson i Söbbön låfvar betahla till sin brodher Rasmus Örjansson i Elnebacka. / Arv i Sörbo! /

Nr 47 Bryngell Andersson i Nordre Håffåss svåger Anders Halfvarsson i Södra Håffåss.

Nr 48 Amund Andersson i Killingeröd klagar öfver sin Bror Anders Andersson i Almuntorp.

Nr 53 Tålle Jonsson och Olof Andhersson, bägge hemma i Stora Röstan. Håkan och Lasse Andersson, Mickel Ifwarsson och Hans Eriksson i Gunnarsbo.

Nr 54 Oluf Swensson i Hässlebräcke, Olof Hålstensson Törnegren i Hässlebräcka och Lars Andersson i Åhseröd. Olof Svenssons farfar Olof Jacobssons Sahl. broder Simon Jacobsson, en annan broder Sahl. Nils Jacobsson, syster Anna Jacobsdotter. Ett köpebrev daterat 1655. Olof Svenssons farbroder Anders Olofsson.
Jakob hade barnen Olof, Simon, Nils och Anna. Olof hade 2 söner Sven och Anders där Sven hade sonen Olof i sin tur.

Nr 57 Oluf Olufsson i Österböhn, hans hustrus fadersyster Marta Rasmusdotter. Martas son Stenor Amundsson i Klåbungeröd. Amund Stenorsson i Gisätter. Martas svärson Oluf Andersson i Söbbön.

1701-06-03

Nr 2 Marta Mårtensdotter, som under äktenskaps löfte aflat barn med drängen Pehr Pehrsson. Barnet förkvävt i sängen.

Nr 10 Esbiörn Christophersson i Restad insinnueradde att Sahl Rasmus Andersson i Åhsserödh

1701-10-14 I nämnden: Aslag Andersson i Krokstad, Jacob Engelbrektsson i Ånneröd, Jon Esbiörnsson i Bodelsröd och Anders Olofsson i Sörbo.

Nr 2 Gunnar Larsson i Ellingebo stämt tvenne personer från Dahl, Lars i Lerbäck och Halfvar i Leerboe, för dhe förleden sommar taget bort från honom femb stycken stutar.

Nr 3 Hans Göransson i Böhm af Svarteborg.

Nr 4 Anders Olufsson i Lundby, Töftedals sn på Dahl, instämt Stenor Olofsson i Frässland av Bullaren och Moe sn, om jord i Borgen.

Nr 7 Gunnar larsson i Ellingebo om Påstigen.

Nr 8 Restad Nordgårds och Allmuntops åboer.

1702-03-10

Nr 19 Swen Rasmusson, Anders Ahlsson, Pehr Eriksson och Reer Johnsson i Toröd, Sanne sn.

Nr 22 Anders Larsson på Frälsehemmanet St Brattön anklagar Erik Hansson och Asmund Rasmunsson på Skattehemmanet Gunboröd.

Nr 26 Om Vestra Restad och Sörbo.

Nr 35 Olof Andersson och Stenor Amunsson i Söböhn, Rasmus Månsson och Pehr Mattisson i Söböhn.

Nr 38 Sahl Ingri Håbolsdotters arfvingar i Söböhn.

Nr 41 Börta Larsdotter i Skåttene, hennes Sahl. man Oluf HAnsson.

Nr 42 John Johnsson i Arnhem på Dahl, på sine egne och sin broder Sohnen John Anderssons i Ulkeröds vägnar å ena sidan och halfsysteren Anna Sifwersdotter samt halfbroderen Sven Sifwerssons sohn John Swensson på dheras egne och dheras syskons Wägnar å andra sidan.

Nr 43 Sifwer wensson, Esbiörn Christophersson, Christopher Biörnsson och Aslag Andersson framkom för Rätten samt dheras hustrurs broder Nm Anders Olufssson.

Nr 51 Sahl Hans Rasmusson i Österböhn. Ahl Torbiörnsson i Branbärgh på Dahl samt hans dotters man Erik Hougensson i Åhsen på Dahl.

Nr 52 Olof Gammalsson i Ryr, Sanne sn, skyldig Erik Torbiörnsson i Korsbergane Trettio En Dr 22 öre smt.

Nr 54 Rasmus Tonsson i Kåröd, gift med Ingeborg Simonsdotter. Erik Torbiörnsson och Måns Christophersson Lejon.

Nr 56 Ifwar Håkansson instämt sin Svåger Hans Eriksson i Gunnarsbo med sin hustru, Ifwars fars syster, hustru Anna Ifwarsdotter.
(Ifvars 3 barn Håkan, Mickel och Anna. Håkan har en son Ifvar och Anna gift med Hans Eriksson)

Nr 58 Esbiörn Rasmusson och Erik Enorsson i Fisketorp, Anders Göransson och Oluf Eriksson i Långön å ene sidan, Anders Olufsson och Anders Erikson i Öfre Långön å den andra sidan.

Nr 59 Anna Andersdotter i Budahlens Sahl. Man Anders Hanssons broder Sohn Hans Toresson i Flofwene.

Nr 62 Anna i Budahlen tagit till sig ett föräldralöst barn.

1702-06-09

Nr 28 Gulbrand Gunnarsson i Ellingebo.

Nr 38 Anders Hansson i Sunnerhult, Törres Andersson i Medböhn, John Andersson i Bergeröd och Esbiörn Larsson i Hult hafver tillpantat sig stora? dehlen i Hult.v 1702-10-06

Nr 6 Tore Andersson i Medbön och Jon Andersson i Bärgeröd låta uppbiuda Jord i Hult.

Nr 46 Anders Hansson i Sunnerhult, Måns Aslagsson i Hougane.

1703-02-16

Jon Andersson i Bergeröd och Anders Hansson i Sunnerhul.

Nr 16 Hellgia Rasmusdotter iu Åhlnäs kärar till sitt sydskohnebarn, Rusthållaren Nils Jöransson i Åhseröd. Hennes Sahl. fader var Rasmus Andersson.Se nr 44!

Nr 23 Jöran Hansson och Lars Bryngelsson i Österböhn.

Nr 28 Tore Andersson i Medbön, drucken för Rätten och ställde sig mycket Otidigh. Får böta.

Nr 40 Christen i Säbo och hans söner Amund och Anders.

Nr 44 Om Stenor Anderssoni Åderöd och hans barn, Olof, Anders i Långeland och Barbro.

Nr 48 Om Anders Torbiörnsson i Öhne och hans hustru, och hennes fader Sahl Jon Andersson i Önne.

1703-06-08

Nr 3 Lägersmål emellan Dragon Anders Kiäll och Blanseflor Jöransdotter. Hon har ett barn tidigare med Trädgårdsmäst. Rasmus Böejesson, som är vid Kungl. arméen i Påland.

Nr 7 Mål emot Gullbrand Gunnarsson i Ellingebo, Anders Andersson i Borgen, Bryngel Svensson i Torbjörneröd, Olof Svensson i Hässlebräcke och Rasmus Svensson Klåckare, för dett de skohla hafwa huuskat och Ledsakat Een mördare från Norge, John Larsson i Hållmådh, hvilken aflatt barn med ett qvinfolk i Norge och qvinnfolket sedan widh barnefödseltiden aflifwatt, och har så rymbdh sig åth Bohus Lähn.

Nr 8 Gullbrand Gunnarsson i Ellingebo och Andes Bengdtsson i Tweten slagits vid kyrkan.

Nr13, 14 Enar Olofsson i Fisketorp och han barn, Olof, död utan arfvingar, Erik Enarsson och dottern Anna gift med Esbjörn Rasmusson i Fisketorp.

Nr 26 Johan Swensson i stuweryr kärar till sin swåger Nils Ifwarsson.
/ Sven Johansson f. 1649-1699, gift med Gertrud Hansdotter f. 1655-1735. Deras 5 barn; Anna f. 1692, Torborg f. 1688 och gm Arvid Håkansson, Johan Svensson gm Ingrid Persdotter, Gertrud f. 1695, Börta gm Nils Ifvarsson, son till Ifvar Mickelsson.
En Anulf Christoffersson ant. 1729-36 och gm 1:o Karin Hansdotter och g 2:o Anna Svensdotter från Hällesäter. Anulf Christoffersson och Karin Hansdtr hade en son Christoffer f. 1674, vilken i sin tur hade sonen Arnulf i Steneryr, vars son Jon var född 1744.
Karin Rasmusdtr f. ca 1707, Skruckan, gift 1727 med Olof Svensson från Åseröd i Valbo Ryr. De bodde på Åttingsåker och Lilesäter. De hade en son Jakob Olsson i Klevan son var gift med Catharina, dotter till Johanna Plit /.

Nr 34 Lars Ohlsson i Stenarsböhn kärar till sin granne Lars Olofsson Ibidem, för han slaget benet av hans tjur.

Nr 35 Lars Ohlson i Stenarsbön och Lars Olofsson Ibidem i tvist om åkerbyte.

Nr 36 Hustru Estri Olufsdotter i Klåbungeröd klagar över sin svägerska, hustru Marta Rasmusdotter Ibidem. / Estri var gift med Sahl Anders Stenorsson. En måg Engebrett Johnsson och Martas son Stenor Amundsson.

Extra ting emellan Landshövding Acke Flitwoods arvingar och Gunnar Larsson i Ellingebo angående tvenne skattehemman, Bråmarken och Ellingebo.

1703-10-07

Nr 13 Om Klockaren Rasmus Svensson som sjyddat en Norsk dråpare.

Nr 14 Olof Svensson i Häslebräcka för samma brott, som ovan.

Nr 15 Jon i Åhsen och Olof i Röstan för att ha skyddat en Norsk dråpare.

Nr 19 Nils Olofsson i Påstigen och Nils Asmunsson i Flovene.

Nr 20 Nils Asmunsson i Flovenes mor Sahl. Anna Olofsdotter. Lasse Andersson i Flovenes hustru Anna Olofsdotter. Olof Olofsson i Vässe och hans aflidna systerMarta Olofsdotter. Nils Olofsso i Påstigen. 5 syskon med odelsrätt i Flovene.

Nr 22 Om Åboland.

Nr 24 Rasmus Arvidsson i Böhn, bror till Jon Arvidsson i Synneröd./ Rasmus, älste son till Arvid i Synneröd, somtroligen dött efter 1 maj 1703, högt ålderstigen /.
Arvingar; tvenne systrar, Anna och Karin Christophersdöttrar, som skiftelsebrevet af åhr 1640 den 28 Nov uthvisar. Warandes Christopher Torgiötsson kommer af den Eldsta systreren Anna och Arfwidh efter den yngsta systeren Karin, som Rasmus och flera af fadern Arvid är uti börden så till Böhn som til Synneröd. Till Böhn på faderns sida och till ynneröd på moderns sida. Annas sosnson är Torguds son, Christoffer.

Nr 32 Lars Ahlsson i Stenarsböhns styffader Swen Rasmusson i Torp, samt broderen Anders Ahlsson ocj halfsysterns man Per Eriksson, alla hemma i Toröd.

Nr 34 Åboerna på Kådhebohl, Torödh, Kettelsrödh, Bönnerödh, Stufverödh och Tronerödh tilltalar Mårten Hansson i Lilla Lersäter, angående en häst för deras rote.

1704-02-22

Nr 8 Mårten Andersson i Lilla Brattön kärar till Anders Olofsson ibidem.

Nr 16 Olof Halfwarsson i Åboland och hustru Lifva Månsdotter ibidem.

Nr 20 (??) Olof och Mickel Erikssöner, samt dheras syster Sigrid Eriksdotter, samteliga arfvingar, framkomför Räten och bekiende att Hiertrudh Hansdotters brodhers sohn Jacob Matsson i Grinås hafver till dem och dheras förfädher uthlagdt och betallt efter skiftebeswet? lydelse och tinget i Svarteborg den 6 Oct 1696, arf efter dheras broder hans Eriksson.

Nr 21 Gertrud Hansdotter högt ålderstagen.

Nr 24 Anders Göransson i Långön kärar till sin hustrus sahl. faders sydskon, som är Anders Andersson i Adelsbo, Hans Andersson i Åhsen, Marin och Karin Andersdöttrar i Åhsen, hans hustrus faderfader Anders Andersson och fahrmodheren Ingield Toresdotter är med döden aflidna, fahrfadern för ungefär Trättio åhr sedan och fahrmoderen nu något litet före nädtliden Juhl. Hustrun fader dog för ungefär 26 år dedan.

Nr 25 Soldaten Sven Håkansson i Kåhlsäter på dahl på sin hustrus wegnar kierar till hustruns sydskonbarn Erik och Gude Johnssöner i Lersätter för någon jordlösnings penningar i Lersätter, som hustrun skall wara tillfaldne, efter hennes aflidne fadher, syskonbarnet Giöga Gulbrandsdotter. / Giöde Jonson har en morbroder som heter Gulbrand /:

Nr 26 Hans och Enor Håkanssöner i Restad.

Nr 27 Hans och Mickel i Gunnarsbo bör reparera stuga och förstuga.

Nr 29 Förlikning emellan Jon Andersson i Långöhn och Olof Hansson i Åboland.

Nr 30 Olof Knutsson i Siwik ej tillstädes, plikta.

Nr 31 Törres Andersson i Medbön och Jon Andersson i Hult, nstämpt Måns Aslagsson i Sönnerhult och anklagar honom för timmerhugge i Hults skog. Måns far var nämndemanen Aslag Andersson.

Nr 32 Hans Simonsson i Kåröd.

Nr 33 Helge i Hoffoss stämt Biörn i Bärgane till tinget. Helge eller björns syster Marta Jönsdotter. Anders Rasmusson, Helges hustrus styffar.

Nr 34 Knudt Andersson i Piexeröd och systern Åssa Andersdotter.

Nr 39 Anders Olofsson i Ringeland på Dahl, förliktes med sin afledne hustrus mohrbrödre, Håkan och Lasse Anderssöner i Gunnarsbo, om sin hustrus odellsjord i Gunnarsbo. Anders svärmoder, Håkan och Lasses syster, Anna Andersdotter.

Nr 43 Per Bryngelsson i Möhlby?

Nr 45 Christopher Andersson i Tyft anklagar sin Swärsohn Gutorm Jöransson i Medbön för begånget slagsmål på Kyrkovägen.

Nr 47 Jon Esbiörnsson och Esbjörn Anderssson i Bodilsröd.

Nr 49 Oenighet emellan Gutorm Jöransson i Medbön och hans hustru Brita Christophersdotter.

1704-06-13

Nr 3 Amund Andersson i Ryr, Sanne sn och Erik Johnsson ibidem, om Engebyte.

Nr 5 Enkan Ingield Andersdotter i Jordsäter på Dahl på sina barns vägnar kärar till Tore Andersson och Anders Larsson i Klefva, Sanne. Ingields sahl. man Tore Pehrsson. Tore och Anders är Tore Perssons systersöner.

Nr 6 Anders Hansson i Medstugan i Hajum kärar till Anders Hansson i Arfvedstugan , sammastädes.

Nr 9 Om Bönebön, Sanne. Hans Persson gm Mara Wättesdotter. Deras son Rasmus Hansson och avlidna dotter n.n. gift med Anders. De hade barnen Per, Åsa, Hans, Elin och Brita.

Nr 11 Christopher och Simon Hanssöner i Sandåker, Hede sn, och deras farbroder gamble Hanses barn. Unge Hans tillpantat sig av Sahl. hustrun Beata, Sahl. Lars Hansson i Uddevalla och hennes mågh Mats Brems och hans hustru Marta Larsdotter.

Nr 15 Anders Larsson i Löfry tilltalar Olof Ericksson på Trhörnet, som Anders hustru bör ha för sin jord i Sörboe och uti Höghults iorden.

Nr 17 Anders Torbiörnsson i Öhnes Styfbarn och deras fahrs systrar Karin och Anna Andersdöttrar. Styfbarnens farfar, Anders Amundsson i Öhne, styfbarnens far John Andersson i Öhne.
Anders Amundsson död ca 1664. Hans barn Jon Andersson, Karin Andersdotter gm John Sahlesson och Anna Andersdotter.

Nr 18 Erik Hällgesson i Lersäter.

Nr 20 Anders Hällgesson i Rööd från Norge och Nills Hällgesson i Rännelandh från Dahl, bägge bröder, hafwa instämpt Biörn Jonsson i Bärganne och på deras egne och deras broders Lars Hällgessons barns sampt systerens Dordis Hällgesdotters wägnar, om jord i Södra Håffås.

Nr 21 Biörn Jonsson i Bärganes aflidne sahl. son Christophers änkas brodher n.m. Anders Olofsson i Sörboe, befullmäktige för sin syster.

Nr 22 AndersOlofsson i Sörbo , bror till Marta Olofsdoter i Elseröd. Jon Biörnsson i Håffåss.

Nr 23 Gammal afskedad soldat på Bläsön på Dahl / Lerdal /, Olof Andersson, äger tillsammans med en syster sexöres bohl i Allmuntorp. En broder Anders Andersson brukar gården.

Nr 24 Om Håffåss Södra och Norra.

Nr 25 Om Håffåss och Torp.

Nr 28 Hans och Enor Håkanssöner i Restad V.

1705-02-14

Nr 8 Anders Hansson i Elseröd stämt Mickel Sahlesson på Härmansrödh.

Nr 9 Jacob Hansson i Bärgerödh och Rasmus Mårtensson i Grinås,. Jacob Hansson av älste ätteläggen har odelsjord i Grinås.

Nr 24 Anders Hansson i Elseröd tilltalar Gunnar Johnsson på Bärgane.

1705-02-21

Nr 4 Engelbrekt Jonsson i Håffos och John Biörnsson i Bergane för någon jord i Håffors. Anders Hälgesson i Rödd i Norge.

Nr 5 Erik Pehrsson på dahl tilltalar Gunnar Larsson i Elingebo angående någon skuld.

Nr 6 Olof Andersson i Höghult stämt sine grannar Biörn Svensson och Olof Eriksson.

Nr 7 Pehr Gunnarsson i Flovene på sin och sina syskons vägnar tilltalar Anders Thoresson i Ahlnäs. Anders Thoressons förman: Håkan Gunnarsson.Pehr, älste sonen till den gamb- le mannen Gunnar Simonsson. Svarandes svåger Olof Hansson i Flovene.

Nr 8 Anders Tohresson med sin hustru Butilla Olufsdotter. Pigan Guri Gunnarsdotter.

Nr 9 Hans Thoresson i Flowene kärar till Anders Toresson i Ahlnäs. Deras far Tore Hansson i Flovene.

Nr 10 Jacob och Hans Hermanssöner i Röd.

Nr 11 Hustrun Kerstin Larsdotter tilltalade sin fahrbrodher Anders i Adelsbo.

Nr 13 Kerstin Larsdotter på Dahl kärar till sin farsyster Ingeborg Andersdotter i Systeröd.

Nr 15 Sven Mårtensson i Pölane.

Nr 16 Mårten Andersson och Greger Mårtensson i Bråmarken.

Nr 17 John Tohresson i Heen kärar till Tohre Olofsson i Hultane om odelsjord i Hultane.Tore Olssons styfson Rasmus Jacobsson i Hultane.

Nr 18 Jon Torsson i Hee på Dahl.

Nr 19 Anders Hansson i Ekeröd ifrån Bullaren stämpt Biörn Hansson i Gurödh. Biörns syster Brita Hansdotter i Sörbo.

Nr 25 Jacob Knudsson i solberg g.m. Kerstin Mårtensdotter.Irick Nilsson i Möllebacka g.m. Marta Mårtensdotter. Två og systrar, Karin och Kerstin? Mårtensdöttrar, samt deras broder Rasmus Mårtensson i Grinås.

Nr 26 Anders Christensson i Säboe angående pantebref från 1674. 3 sid.

Nr 27 Halfvar Persson i Krogstads hustru Gunilla Bryngelsdotter. Gunillas morbroder Jon Esbjörnsson i Bodilsröd. Om arv efter moderns morbroder ............

Nr 28 Anders Christensson i Säbo. Om Nordby.

Nr 29 Halfvar Persson i Krogstad kärar till Mats Knutsson i Guröd för någon husröta på en fierding i Krokstad, som käranden Anno 1696 köpt för åttio sex rdr.

Nr 31 Olof Törnegren i Hässlebräcka och Olof Svensson ibib.

Nr 32 Tore Andersson i Medbön och Joen Andersson i Hult.

Nr 33 Tore Andersson i Medböns hustru Kirstin Månsdotter.

1713- För tingsrätten Infinderades een förlikningsskrift af den 11 Juni innevarande åhr sluten och upprättad emellan Enkian hustru Märta Gudmundsdotter i Medbön och hennes afledne Mans Joen Joenssons efterlembnade arfvingar, som äro Joen Anderssson i Lersätter, hustru Ingeborg Segolsdotter i Håfårs igenom sin son Bryngel Andersson, sampt Oluf Svensson på Ottingsberg för sig sjelf och såsom förmyndare för sin syster Märta Knutsdotter och för en Gammal piga, Anna Seglsdotter, angående af den påstådt arftagande efter ofwannembde Joen Joensson af sådant innehålld att bemellte den Enkia dem för all deras had..... ?
upplåta och afstå 1/8 dehls jord uthi hemmanet Ulkerud i Bohuslän. / Sanne /

Tunge , Sörbygdens & Sodenäs

1716-10-15 Hösttinget i Sörbo

Nr 17 Jacob och Börje i Kåröd /Sanne/ äro av Cronans Länsman Vällde. Lars Vigelin instämda för slagsmål på varandra och påstår att de med plikt måtte anses. Bägge tillstå att de den 3dje Böndagen mot solens nedergång sedan de voro hemkomna från kyrkan blevo oense om någon skjuts som skulle utföras, då bar det icke bättre till än de finge varandra i slägget och håret, ty pliktar de 3 mark vardera till treskiftes.

1720-06-13 Sommartinget i Sörbo

Nr 16 Länsmannen Schalin framhaver inför Rätten Erik Persson i Heen och Håkan Hansson i Restad för det de i går afton gjort oljud på Tinget i gästgivaregården och stugum, överfallandes varandra med slagsmål och skällsord, så att Erik med vredesmod och försmädligt vis kallat Håkan fohnesäck, och denne den förre stornäsa och långskägg. Parterna kunna härtill icke neka, men föregiver att sådant skett i dryckenskap bedjandes att Rätten ville dem sådant tillgiva. Rätten tog detta i övervägande, och finner för skäligt, det bör var för sig, androm till varning och sig själv till ett välförtjänt näpst i följe av det 43 Capit. Tingsmåls Balk. Landl. för oljudet böta 3 mark smt. Rättens ensak och efter samma Capitels innehåll, var för sina utgjutna okvädningsord böta 3 mark smt kommandes således Håkan Hansson för oljudet och 2ne skällsord att böta 9 mark smt särdeles som han förnimmes givit största tillfälle till denna olägenhet, men Erik Perssons 6 mark smt.

1724-03-18 Vintertinget i Sörbo

Nr 26 Änkan Karin Amundsdotter på Klåbungeröd och Sannesocken i Sörbygdens härad efter föregången stämning tilltalade Anders Christensson i Säbo, för det han henne avhänt några Kungl. Berg Collegie Brev och attester, som dess sal. man Oluf Andersson Solberg uppå ett i Krokstad socken förmodat uppfunnet Silverberg undfått, sägandes denna änkan att då en Probermästare vid Bergsbruk varit här neder hos Anders i Säbo, har Anders skickat efter henne att hon skulle komma till Mästaren med sina brev hoa ahde angde denna Silverberg metallen, och när änkan kommit dit, har Mästaren tagit och läst breven, viljandes taga copia av dem, då Anders sagt att Bergmästaren bör hava dem och intet hon, och sedan har hon aldrig fått igen dem. Härill nekar Anders Christensson alldeles, men tillstår att änkan var där och viste Mästaren documenterne och att Mästaren själv skickade efter dem. Änkan Karin Amundsdotter producerade 2ne vittnen, Erik Törnberg och Anders Matsson i Söbbön, vilka ojävade avlade den vanliga vittneseden och först berättade Erik Törnberg at Probermästaren sänt honom efter hustrun med breven och därför givit honom 6 öre smt, och då hustrun kom till Mästaren, har han tagit breven och läst dem. Vid det hon begärde sina brev igen bad han få låna dem till Söndagen at taga copia av dem då han igenkommer med en Major.
Frågades vittnet om han på sin avlagda Ed om Mästaren har breven eller Anders i Säbo, utlät sig det ej kunna veta emedan han gick ut sedan Mästaren läst documenterne. Ock om han hörde att Anders trugade Mästaren att behålla breven som änkan föregiver, vartill han svarade nej, avträdde sedan sedan han ej mer hade att berätta.
Andra vittnet Anders Matsson i Söbbön inkallades och gjorde lika berättelse med första vittnet. Sedan vittnen voro avhörda berättade hustrun att Probermästaren väl tagit till sig och gömt breven men att Anders i Säbo måtte påläggas skaffa henne sina documenter och brev igen.
Resolutio
I avseende till de såväl Edeligna, avhörda vittnens utsago, som ovanbenemda skäl och omständigheter, finner Tings Rätten skäligt Anders Christensson i Säbo ifrån änkans tillmäle i detta mål befria och haver änkan att söka Probermästaren om sina brev det hon finner sig därtill befogad.

1725-03-16 Vintertinget i Sörbo Nr 28 Länsmannen Välaktad Simon Dahlberg tilltalar Anders Björnsson på Skogen och dess son Anders Andersson för det de den första adventsöndagen på kyrkovägen, då de med en likfärd skulle gå till kyrkan, förorsakat trätor, svordom och slagsmål